ZAPROJEKTUJMY RAZEM CENTRUM KOMUNIKACYJNE HRUBIESZOWA !

Miej wpływ na to jak będzie wyglądał i funkcjonował nowy węzeł komunikacyjny w Hrubieszowie!

Wykaż się kreatywnością, spróbuj swych sił jako projektant! Bądź aktywny i zapisz się na warsztaty podczas których wraz z profesjonalistami stworzysz nową, lepszą przestrzeń dla swojej społeczności.

O początkach współpracy, związku Politechniki z Hrubieszowem i pierwszych efektach naszej pracy…

W marcowym numerze Naszej Politechniki, czyli czasopisma naszej uczelni ukazał się artykuł szeroko opisujący zadania podejmowane w projekcie i pierwsze efekty współpracy, czyli prace dyplomowe związane z Centrum Komunikacyjnym Hrubieszowa. W artykule szczególną uwagę poświęcono historii współpracy architektów krajobrazu z Politechniki Krakowskiej z Miastem Hrubieszów w ostatnich latach sentymentalnym związkom z osobą profesora Wiktora Zina oraz ekologicznym aspektom zaproponowanym w pracach dyplomowych przez absolwentki architektury i architektury krajobrazu. Prezentowane na naszej stronie prace cechuje duża wrażliwość na problemy miejsca, które mogą być rozwiązane dzięki zasadom projektowania uniwersalnego, które bierze pod uwagę potrzeby wielu użytkowników przestrzeni i likwiduje bariery architektoniczne – zwłaszcza dla pieszych i osób z niepełnosprawnościami. Zastosowane rozwiązania estetyczne i techniczne takie jak zielone dachy, ogrody deszczowe, pokryte zielenią ekrany akustyczne i dobór gatunków do nasadzeń zieleni publicznej są wyrazem nowoczesnego podejścia do projektowania przestrzeni publicznej, która jednocześnie ma demonstrować odpowiedzialność projektantów i kształtować świadomość ekologiczną użytkowników. Jest to istotny aspekt kształcenia studentów architektury krajobrazu i architektury na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

Życzenia Wielkanocne i zaproszenie na warsztaty

Zespół projektu działający na Politechnice Krakowskiej życzy Radosnych Świąt Wielkanocnych! 

I już dziś zapowiadamy, że 25 kwietnia na naszej stronie zostanie uruchomiony formularz zgłoszeniowy na warsztaty, które pozwolą działać razem z nami! Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej w Hrubieszowie i chcesz zmieniać na lepsze swoje miasto, to dołącz do naszych warsztatów! 

Już teraz zapowiadamy, że w dniach 25-27 maja 2022 roku (środa-piątek) w Hrubieszowie odbędą się warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich z Wydziału Architektury i Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z udziałem uczniowie szkół średnich z Hrubieszowa i okolicznych miejscowości oraz studentów kierunków architektura, architektura krajobrazu, transport i gospodarka przestrzenna oraz studenckimi kołami naukowymi z Wydziału Architektury SKN Krajobrazy i UrbanLab oraz Koła Naukowego Transportu „Transit”. 

Celem warsztatów będzie praca nad roboczą koncepcją Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa – nową „bramą do miasta”. Dołącz do nas, jeśli chcesz, aby Twoje miasto miało dostępny, funkcjonalny i ekologiczny punkt komunikacji zbiorowej! Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Wyniki tych warsztatów projektowych oraz prac dyplomowych wykonanych przez studentów architektury i architektury krajobrazu staną się podstawą do opracowania koncepcji i wytycznych projektowych do realizacji głównego centrum przesiadkowego komunikacji zbiorowej w Hrubieszowie, tej tak ważnej pod względem funkcjonalnym i wizerunkowym przestrzeni zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Wyniki warsztatów zostaną również zaprezentowane na wystawie po-warsztatowej oraz na stronach i mediach społecznościowych projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.  

PRACE DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE DOTYCZĄCE CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO HRUBIESZOWA  

KONCEPCJE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI  DO REALIZACJI” PRZEZ STUDENTÓW ARCHITEKTURY I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WAPK 

W dniu 1 lutego 2022 roku – w ramach sesji obron dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – zaprezentowano prace dyplomowe inżynierskie dotyczące Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa. 

W spotkaniu uczestniczyli zdalnie goście z Hrubieszowa – Pani Burmistrz Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Pan Paweł Wojciechowski i Kierownik Biura Projektu Rozwój Lokalny Pan Radosław Dąbrowski.  Komisji dyplomowej przewodniczyła dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK. 

 Prace przygotowano w oparciu o informacje i wytyczne otrzymane od samorządu lokalnego miasta Hrubieszowa. Były one swoim zakresem zbliżone do planowanego do realizacji działania CENTRUM KOMUNIKACYJNE MIASTA HRUBIESZOWA w ramach projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”. Ze względu na specyfikę i wymagania regulaminów dyplomowania prac inżynierskich zakres wykonanych prac został nieco zmodyfikowany. Tym niemniej Autorki projektów – Agata Stasiowska z kierunku Architektura oraz Magdalena Marasik i Dagmara Andrzejewska z kierunku Architektura krajobrazu – podjęły się wymagającego zadania rozwiązania problemów komunikacyjnych obszaru, uporządkowania i estetyzacji przestrzeni, biorąc pod uwagę możliwości wprowadzenia rozwiązań pro-ekologicznych, a także zwiększających dostępność i bezpieczeństwo użytkowników. Wiele uwagi poświęcono aspektom tożsamości miejsca, odnosząc się do lokalnych i wielokulturowych tradycji Hrubieszowa oraz lokalizacji miasta jako „wschodniej bramy” Polski i Unii Europejskiej.   

Jako pierwsza swój projekt zaprezentowała absolwentka studiów inżynierskich w zakresie Architektury – Pani inż. arch. Agata Stasiowska (praca przygotowana w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9, promotor: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł). Jej projekt obejmował koncepcję układu drogowego oraz projekt nowoczesnego pawilonu dworcowego o formie nawiązującej do bramy, zapewniającego niezbędne zaplecze dla obsługi ruchu podróżnych, zintegrowanego z pokrytym roślinnością ekstensywną zielonym dachem nakrywającym cały obiekt i perony dla busów i autokarów. 

Następnie zostały zaprezentowane dwie prace z zakresu Architektury krajobrazu, których Autorki tego dnia przystępowały również do egzaminu dyplomowego inżynierskiego. 

Jako pierwsza prezentowała swoją pracę Pani Magdalena Marasik (praca przygotowana w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8, promotor: dr inż. arch. Anna Staniewska), która skupiła się w organizacji przestrzeni centrum komunikacyjnego na nadaniu priorytetu pieszym, rozdzieleniu komunikacji dojazdowej i autobusowej, przy zapewnieniu odpowiednich parametrów dla zatok przystankowych dla różnych typów pojazdów. Koncepcję uzupełniał pomysły na bryły „zielonych przystanków” i kształt kubatury niewielkiego dworca. Projektowane obiekty łączyły płynne linie dachów pokrytych mieszanką rodzimych roślin, charakterystycznych dla regionu, pod nazwą „Łąka Hrubieszowska”. 

Jako druga wystąpiła Pani Dagmara Andrzejewska (praca przygotowana w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Paweł Mika), która szczególnie skupiła się na problemie ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem i smogiem komunikacyjnym. W swoim projekcie zaproponowała przekrycie zielonym dachem przystanku i peronu dla pasażerów oraz różne warianty wprowadzenia zielonych ekranów akustycznych.

W zaprezentowanych projektach dyplomowych pojawiło się bardzo wiele interesujących pomysłów i rozwiązań w duchu projektowania uniwersalnego, zwiększenia inkluzyjności przestrzeni, podniesienia jej jakości estetycznej, funkcjonalnej i pro-środowiskowej. Projekty te będą poddane dalszym analizom i wraz z planowanymi w przyszłym semestrze projektami dyplomowymi magisterskimi staną się podstawą do opracowania wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego opracowanej wspólnie przez pracowników i dyplomantów WAPK. Wszystkie opracowane projekty dyplomowe dotyczące Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa będą prezentowane na wystawach na Politechnice Krakowskiej i Hrubieszowie oraz opublikowane w Katalogu towarzyszącym wystawom. 

Informacje o projekcie HDK

Działanie pt. „Hrubieszowski Dom z Klimatem” (HDK) jest realizowane przy udziale pracowników  naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach współpracy Katedry Architektury Krajobrazu (A-8) z Katedrą Historii Architektury i Konserwacji Zabytków(A-1), Katedrą Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego(A-5) i Katedrą Rysunku Malarstwa i Rzeźby(A-7). 

Ogólny zakres prac obejmuje opracowanie i wydruk monografii dotyczących drewnianych domów hrubieszowskich („Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa –historia, tradycja, duch miejsca. Część I” wraz ze „spacerownikiem oraz „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa –projektowanie w zgodzie z tradycją. Część II”) a także organizację ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-krajobrazowego dla studentów architektury i architektury krajobrazu na projekt „Hrubieszowskiego domu i ogrodu z klimatem”. Ponadto powstanie katalog wybranych projektów. Działaniu będą towarzyszyć różne formy prac naukowych, badawczych i dydaktycznych ( w tym kwerendy archiwalne i badania terenowe, w tym praktyki studenckie inwentaryzacyjno-architektoniczno-krajobrazowe, plenery malarskie, prace kół naukowych, organizację konkursu studenckiego, opracowanie koncepcji projektowych „domów z klimatem” we współpracy pracowników i studentów WAPK, wystawy i inne. Wszystkie etapy prac będą podsumowane publikacjami (monografie, katalogi, artykuły naukowe wieloautorskie we współpracy ze studentami), publikacje na stronach i w czasopismach internetowych

Informacje o projekcie HCK

Zakres prac dotyczących działania „Centrum Komunikacyjne Miasta Hrubieszów – przygotowanie i wykonanie koncepcji oraz wytycznych do dokumentacji projektowej” (HCK) obejmuje opracowanie studialnych koncepcji projektowych zagospodarowania centrum komunikacyjnego, tj. dworca autobusowego w Hrubieszowie wraz z otoczeniem. Uczestniczą w nim studenci w ramach prac dyplomowych i pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Krakowskiej z Wydziały Architektury (Katedra Architektury Krajobrazu A-8 i Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9) oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. 

W ramach działania przewidziane są między innymi warsztaty projektowe z udziałem studentów z PK oraz uczniów szkół średnich z Hrubieszowa; opracowanie studialnych koncepcji w ramach dyplomów oraz wytycznych projektowych, a także publikacje, artykuły naukowe związane z problematyką rozwiązań krajobrazowych, architektonicznych towarzyszących zrównoważonemu projektowaniu centrów komunikacyjnych i zbiorczej komunikacji pasażerskiej. 

Podpisanie umowy partnerstwa, 2 grudnia 2021

W dniu 2 grudnia 2021 podpisano umowę partnerstwa między Gminą Miejską Hrubieszów a Politechniką Krakowską w celu współpracy w realizacji projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI” w Programie „Rozwój Lokalny”, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 

Umowę ze strony Politechniki, w imieniu Rektora uczelni, podpisała dr inż. arch. Izabela Sykta (koordynator projektu ze strony PK) oraz reprezentujący Miasto Hrubieszów Zastępca Burmistrza – Paweł Wojciechowski.

Liderem projektu jest Gmina Miejska Hrubieszów, a w projekcie uczestniczy liczna grupa partnerów instytucjonalnych oraz lokalnych organizacji pozarządowych (więcej na stronach: https://miasto.hrubieszow.pl/page/rozw%C3%B3j-lokalny-hrubieszowa-od-partycypacji-do-realizacji

Wizyta studyjna w Hrubieszowie 1 – 3 grudnia 2021

Reprezentanci zespołu projektowego w towarzystwie studentów odbyli wizytę studyjną w Hrubieszowie w ramach prac wstępnych do projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

Najpierw zapoznano się z lokalizacją przyszłego Centrum Komunikacyjnego, przeprowadzono pierwsze obserwacje oraz zapoznano się w uwarunkowaniami projektu dzięki prezentacji w UM Hrubieszowa.

Druga część wizyty studyjnej była związana z tradycyjnymi drewnianymi domami hrubieszowskimi. Najpierw odbyło się spotkanie z lokalnymi ekspertami (p. Łukasz Krawczyk) i regionalistami oraz przedstawicielkami organizacji kulturalnych miasta. Następnie uczestnicy odbyli spacer po mieście dokumentując wstępnie obiekty do dalszych badań.

Reprezentanci zespołu projektowego przed tzw. „Zinówką” – drewnianym domem hrubieszowskim związanym z rodziną prof. Wiktora Zina (1925-2007) urodzonego w Hrubieszowie architekta, rysownika, mistrza pokoleń historyków architektury, długoletniego wykładowcy Politechniki Krakowskiej, znawcy i badacza architektury historycznej i drewnianej. 

Ilustracja: Prowizoryczny parking pełniący funkcję punktu przesiadkowego komunikacji busowej w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego, stan obecny, grudzień 2021, fot. A. Staniewska

Ilustracja – spotkanie w przy obecnym tymczasowym dworcu autobusowym z p. Anną Wójcik-Dąbrowską z Urzędu Miasta Hrubieszowa, fot. A. Staniewska

Ilustracja: Jeden z tradycyjnych domów drewnianych typowych dla zabudowy Hrubieszowa, niestety popadający w ruinę, fot. A. Staniewska