Centrum Komunikacyjne

PUBLIKACJA NAUKOWA – wyniki badań powiązanych z problematyką projektowania Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa

W specjalnym numerze czasopisma naukowego „Sustainability” (Impact Factor 3.9, CiteScore 5.8) zatytułowanym „Resilient Cultural Landscapes—Methods, Applications and Patterns” ukazał się artykuł, który jest wynikiem badań naukowych powiązanych z problematyką projektowania Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa.

Artykuł Framework for the Design of a Small Transport Hub as an Interdisciplinary Challenge to Implement Sustainable Solutions autorstwa Anny Staniewskiej, Izabeli Sykty, Agnieszki Ozimek, Krzysztofa Barnasia, Mariusza Dudka, Magdaleny Marasik oraz Kingi Racoń-Leji przedstawia rekomendacje do włączania zrównoważonych rozwiązań projektowych do projektów hubów komunikacyjnych w niewielkich miastach na przykładzie realnych wyzwań zaobserwowanych w Hrubieszowie. Autorzy artykułu posłużyli się przykładami rozwiązań zastosowanych w studenckich projektach konkursowych i warsztatowych oraz wytycznymi do realizowanej przez miasto koncepcji i pogrupowali je w czterech wymiarach: dostępności, ekologii, funkcjonalności oraz tożsamości. Opracowany katalog rozwiązań ma się przyczynić do realizacji jednego z celów zrównoważonego rozwoju (SDG), który dotyczy kształtowania miast i siedzib ludzkich w sposób inkluzywny, bezpieczny, odporny i zrównoważony.

Na naszej stronie udostępniamy pełny tekst artykułu oraz checklistę dla przedstawicieli samorządów lokalnych i projektantów zawierającą katalog zrównoważnonych rozwiązań możliwych do zastosowania w takich przypadkach.

Katalog prac dyplomowych na temat centrum komunikacyjnego Hrubieszowa

W roku akademickim 2021/2022 w ramach partnerskiego projektu Gminy Miejskiej Hrubieszów i Politechniki Krakowskiej pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 zostało obronionych pięć prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich wykonanych przez studentów architektury i architektury krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W trakcie przygotowania projektów przeciwdziałając wykluczeniu komunikacyjnemu skupiono się na zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań transportowych, funkcjonalnych i ekologicznych, zwiększających dostępność i inkluzywność przestrzeni przez eliminację barier architektonicznych, wprowadzenie rozwiązań technicznych umożliwiających korzystanie z przestrzeni osobom z niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami ruchu i zmysłów, poprawiających komfort obsługi i bezpieczeństwo podróżnych, estetyzacji przestrzeni, wyposażeniu jej w meble miejskie, elementy identyfikacji wizualnej, informacyjne, edukacyjne oraz komponowaną zieleń, itd.
Szczególny nacisk położono na wprowadzenie rozwiązań pro-środowiskowych i eko-technologii, w tym zielono-błękitnej infrastruktury (zielone przystanki, dachy, ściany, ekrany, bio-retencja, ogrody deszczowe, itp.), obniżających negatywne skutki zmian klimatu, jak: miejska wyspa ciepła czy smog, oraz uciążliwości komunikacyjne, jak: hałas czy zanieczyszczenia, oraz wpływających na poprawę jakości życia w mieście.
Opracowane projekty dyplomowe wraz z koncepcjami studenckimi powstałymi podczas warsztatów partycypacyjnych pt. „Hrubieszowskie centrum komunikacyjne – nowa brama do miasta” stały się podstawą do stworzonej wspólnie przez pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej koncepcji zagospodarowania centrum komunikacyjnego w Hrubieszowie.
Z katalogiem można się zapoznać w Repozytorium Politechniki Krakowskiej.

WENISAŻ TUŻ, TUŻ… – DODATKOWA PLANSZA DO KONCEPCJI HCK!

Wernisaż wystawy prac studenckich już w piątek (20.01.2023) – o godzinie 12:00 w Hrubieszowskim Domu Kultury!
A my z wielką satysfakcją dołączamy do wystawy w Hrubieszowie dodatkową planszę prezentującą KONCEPCJĘ HRUBIESZOWSKIEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO!

Koncepcja została opracowana przez zespół
pod kierunkiem dr inż. arch. Izabeli Sykty,
w jego skład weszli pracownicy Politechniki Krakowskiej:
dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek,
dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł,
dr inż. arch. Marcin Gierbienis
i mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Greniu
k z Wydziału Architektury
oraz dr inż. Mariusz Dudek z Wydziału Inżynierii Lądowej,
współpraca autorska studenci i absolwenci PK:
mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Szczypka,
inż. arch. kraj. Magdalena Marasik

i student kierunku transport Jakub Florczykiewicz.

Warto zaznaczyć, że dwaj członkowie zespołu autorskiego są przedstawicielami wielokrotnie docenianej nagrodami Pracowni projektowej Gierbienis + Poklewski s.c.  o świetnym dorobku, którzy w swoich projektach zwracają uwagę na znaczenie relacji architektury ze środowiskiem w szerokim kontekście żyjących i przyjaznych dla ludzi współczesnych miast.
Koncepcja HCK została zatem wzbogacona znacząco o ich bogate doświadczenia zawodowe i praktykę projektową.

Koncepcja HCK została przekazana do Biura Projektu Rozwój Lokalny w Hrubieszowie do dalszych prac projektowych, których efektem będzie realizacja dworca autobusowego w Hrubieszowie – nowej bramy do miasta!!!
Autorom i współautorom Koncepcji HCK dziękujemy i gratulujemy projektu.

20-31 STYCZNIA 2023 – ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ PROJEKTÓW I PRAC STUDENCKICH W HRUBIESZOWIE!

Już od najbliższego piątku, czyli 20 stycznia będzie można oglądać w Hrubieszowskim Domu Kultury wystawę „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM l HRUBIESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE”.
Serdecznie zapraszamy na wernisaż, 20.01.2023 (piątek), o godz. 12:00 w HDK!

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace studentów Politechniki Krakowskiej wykonane w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” w 2022 roku.

Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli możliwość zaprezentować mieszkańcom i władzom miasta efekty praktyk inwentaryzacyjnych (fotografie, pomiary, inwentaryzacje pięknych ogrodów) i pleneru malarskiego w Hrubieszowie w ramach działania „Hrubieszowski dom z klimatem” oraz projekty powstałe wyniku warsztatów partycypacyjnych i prac dyplomowych w ramach działania „Hrubieszowskie centrum komunikacyjne”.
Wystawa była już prezentowana na Politechnice Krakowskiej w Galerii Gil w dniach 23 listopada do 8 grudnia 2022 roku a na jej uroczystym otwarciu nagrodzono wybrane przez mieszkańców w plebiscycie najciekawsze koncepcje HCK.

19 grudnia 2022 – Prezentacja KONCEPCJI HCK

Dnia 19 grudnia 2022 roku odbyła się podczas spotkania online prezentacja koncepcji zagospodarowania Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa. Zespół projektowy z Politechniki Krakowskiej zaprezentował władzom miasta oraz przedstawicielom Biura Rozwoju Lokalnego wyniki swojej pracy.

Celem opracowania Koncepcji HCK było przedstawienie wstępnej propozycji projektowej architektoniczno-funkcjonalnej dla planowanego centrum komunikacyjnego przy ul. Józefa Piłsudskiego 55 w Hrubieszowie, obejmującej rozwiązania architektoniczno-krajobrazowe i funkcjonalno-komunikacyjne. Przedsięwzięcie to będzie finalnie realizowane przez Lidera projektu – Gminę Miejską Hrubieszów w ramach projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”. Koncepcja HCK stanowi więc pierwszy etap dalszych działań Lidera projektu w procedowaniu przedsięwzięcia.

W koncepcji zagospodarowania całości strefy przystanku ujęto następujące elementy:
a) Przystanek komunikacji autobusowej wraz z poczekalnią, punktem elektronicznej informacji dla podróżnych, toaletami oraz parkingiem i postojem taksówek, z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, z rozbudowaną infrastrukturą i usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcjami wzroku i słuchu (oznakowanie przystanków, przejść dla pieszych – informacja dotykowa i dźwiękowa, obniżenia krawężników, pasy  naprowadzające, nawierzchnia antypoślizgowa, elektroniczne systemy naprowadzania). Obiekty małej architektury i meble miejskie, jak: parklet, pergola, konstrukcje nośników wystawienniczych i reklamowych, siedziska, stojaki na rowery, podpory pod pnącza, donice, itp.;

b) Plan tyflograficzny z PMMA – plan miasta z oznaczonymi ważnymi obiektami miejskimi (Rynek, urzędy, muzea, centrum komunikacyjne, dworzec PKP, kościoły, cmentarze, restauracje, hotele, itp.) oraz obiektami wartymi zobaczenia i atrakcjami turystycznymi, z poddrukiem i opisem w brajlu, osadzony na stojaku z pulpitem o formacie zbliżonym do A3, plan przystosowany dla potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu – proponowane rozwiązanie to tablica tyflograficzna, udźwiękowiona;

c) Multimedialny terminal informacyjny z możliwością montażu na ścianie, terminal przystosowany dla potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu – proponowane rozwiązanie to tablica tyflograficzna, udźwiękowiona, rozszerzony o komputer sterujący, monitory LCD 32″ i 10″ oraz oprogramowanie sterujące;

d) „Znak informacyjny” (totem, akcent plastyczny) promujący Hrubieszów jako „najdalej wysunięte na wschód miasto w Polsce”;

e) Komponowaną zieleń urządzona w różnych formach (drzewa, krzewy, rabaty, pnącza, „ogrody” deszczowe, zielone dachy i ściany).

W Koncepcji HCK zaproponowano konkretne rozwiązania projektowe dla wszystkich wymienionych wyżej elementów, spełniając tym samym założenia programowo-funkcjonalne dla obiektu.

Jednocześnie w Koncepcji HCK zrealizowano wskaźniki projektu związane z uporządkowaniem przestrzeni miejskiej i dostosowaniem do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, tj.: budynek poczekalni o powierzchni 50 m2 i dwa obiekty małej architektury. Jako takie rozwiązano indywidualne projekty pulpitu tablicy z planem tyflograficznym miasta oraz „totemu” – „dom hrubieszowski”. Ponadto zaprojektowano w sposób bardziej poglądowy szereg innych indywidualnych obiektów małej architektury, w tym: instalacje architektoniczno-artystyczne pełniące rolę „totemów” identyfikacji wizualnej i przestrzennej. Są to obiekty określane nazwami własnymi – „dom hrubieszowski”, „figury hrubieszowskie”, „jeleń”. Do indywidualnych projektów małej architektury należy również słupek informacyjny i pylon „drogowskaz”.

Wykonanie Koncepcji HCK przez Politechnikę Krakowską poprzedziły prace studialne i przedprojektowe. Złożyły się na nie

Organizacja 3-dniowych warsztatów projektowych z udziałem studentów i studenckich kół naukowych z PK oraz uczniów szkół średnich z Hrubieszowa,

Opracowanie koncepcji zagospodarowania dworca autobusowego w Hrubieszowie wraz z otoczeniem w ramach projektów dyplomowych wykonywanych na PK.

W Koncepcji HCK wykorzystano wiedzę o terenie, uwarunkowaniach urbanistycznych, komunikacyjnych i społecznych pozyskaną w czasie wyjazdów studialnych i prac przedprojektowych prowadzonych w 2022 roku. W przedstawionej propozycji projektowej dla centrum komunikacyjnego Hrubieszowa uwzględniono wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych wraz z plebiscytem na najlepszą studencką wizję warsztatową centrum komunikacyjnego by jak najlepiej wypełnić oczekiwania mieszkańców, obecnych i przyszłych użytkowników tego miejsca.

Główną ideą przyświecającą rewitalizacji dworca autobusowego w Hrubieszowie jest nie tylko przywrócenie obiektowi funkcji transportowej, ale także takie zagospodarowanie i urządzenie tego miejsca, by stanowiło ważną przestrzeń integrującą mieszkańców jako miejsce spotkań, rekreacji, spędzania wolnego czasu, w powiązaniu z aspektami edukacyjnymi i kulturowymi.

Niezwykle ważne w tym kontekście jest zapewnienie inkluzyjności przestrzeni i pełnej dostępności dworca i jego otoczenia dla wszystkich użytkowników poprzez usunięcie barier architektonicznych oraz wprowadzenie usprawniających rozwiązań technicznych, umożliwiających korzystanie z przestrzeni osobom z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami.

Dworzec powinien być wizytówką miasta-gospodarza – to najczęściej pierwsze miejsce zetknięcia się przyjezdnych z miastem. Pierwsze wrażenie z pobytu w danym miejscu ma duże znaczenie w ocenie jego atrakcyjności dla różnych celów, w tym turystyki, inwestycji czy zamieszkania.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami rewitalizacja dworca autobusowego w Hrubieszowie obejmuje szereg projektów funkcjonalnych i estetyzujących, w tym: nowe formy wiat-przystanków, poczekalnia, z toaletami i infrastrukturą towarzyszącą, miejsca postojowe, nawierzchnia, oświetlenie, a także obiekty małej architektury i meble miejskie o podwyższonej trwałości, adekwatnie do pełnionych funkcji.

Ponadto w bezpośredniej strefie dworca przewiduje się wprowadzenie zieleni urządzonej o zróżnicowanych formach wraz z elementami małej architektury, jak: pergole, podpory na pnącza, rabaty z niską roślinnością, donice itp. Zakłada się również aranżację miejsca z konstrukcjami nośników na czasowe wystawy plenerowe oraz informację turystyczną, materiały promocji miasta i reklamy.

Projekt przewiduje wprowadzenie w strefie dworca akcentu plastycznego – „znaku informacyjnego” w formie totemu, pomnika, czy głazu, odnoszącego się do położenia geograficznego i tożsamości miejsca. „Znak informacyjny” identyfikowałby Hrubieszów jako „najdalej wysunięte na wschód miasto w Polsce” i/lub „wschodnia brama Polski”.

Poniżej prezentujemy galerię wizualizacji oraz plansz projektowych prezentowanych na spotkaniu.

WYNIKI KONKURSU na studencką powarsztatową koncepcję Centrum komunikacyjnego Hrubieszowa

w dniu 23 listopada 2022 r. w trakcie wernisażu wystawy prac przygotowanych na Politechnice Krakowskiej, w ramach udziału uczelni w projekcie „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny”  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w Galerii Gil odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszą koncepcję studencką zagospodarowania obszaru centrum komunikacyjnego Hrubieszowa!
Wyróżnionym pracom nagrody wręczyli wspólnie koordynator projektu z ramienia uczelni – dr inż. arch. Izabela Sykta, Prorektor Politechniki Krakowskiej – dr inż. Marek Bauer oraz reprezentujący Lidera Projektu – zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa – Paweł Wojciechowski.

W głosowaniu publiczności (internautów oraz odwiedzających Hrubieszowski Dom Kultury) najwięcej głosów otrzymała praca zespołu: Aleksandra Szczypka Architektura krajobrazu WAPK, Natalia Głód Architektura WAPK, Magdalena Wysowska Transport WIL PK, Jakub Florczykiewicz Transport WIL PK

Przedstawiciele zespołu, który zdobył 1 nagrodę w konkursie, fot. J. Zych (PK).

Drugie miejsce zajęła koncepcja zespołu w składzie: Wiktoria Bogdanowicz Architektura krajobrazu WA PK​, Barbara Grycman Architektura krajobrazu WA PK​, Emilia Dulewicz Architektura WA PK​, Wiktoria Molesztak Transport WIL PK​, Jakub Uciński Transport WIL PK

Zespół, który zdobył 2 nagrodę prezentuje dyplomy, fot. J. Zych (PK).

​Na trzecim miejscu znalazła się praca przygotowana przez zespół: Krzysztof Migacz Architektura WA PK​, Julia Cierniak Architektura krajobrazu WA PK​, Małgorzata Pięciorak Architektura krajobrazu WA PK​, Lechosław Grochowski Transport WIL PK​

Reprezentacja zespołu, który zdobył 3 miejsce z okolicznościowymi dyplomami, fot. J. Zych (PK).

Wszystkim uczestnikom warsztatów i nagrodzonym zespołom serdecznie gratulujemy!
Mieszkańcom Hrubieszowa dziękujemy za ich zaangażowanie i opinie.

Niebawem zamieścimy obszerniejszą relację z wydarzenia z galerią zdjęć.
Zapraszamy do odwiedzenia Galerii Gil na Politechnice Krakowskiej – wystawę prezentującą nagrodzone prace oraz rezultaty letnich praktyk i pleneru malarskiego można podziwiać jeszcze do 8 grudnia br.

JUŻ 23.11. 2022 (środa), godz. 14:00, ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ!

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy pod patronatem Prorektora Politechniki Krakowskiej dr inż. Marka Bauera, prezentującej koncepcje projektowe powstałe w czasie wiosennych partycypacyjnych warsztaty projektowe pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta” prace wykonane w trakcie studenckich praktyk inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w Hrubieszowie w lipcu tego roku.

Wernisaż odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku (środa) o godz. 14.30
w Galerii Gil na Politechnice Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24

W czasie spotkania nastąpi rozstrzygnięcie konkursu po-warsztatowego „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta” i poznamy wybraną przez mieszkańców Hrubieszowa koncepcję projektową, która jest ich zdaniem najciekawsza i dostosowana do ich potrzeb.

Wystawa będzie czynna w dniach od 23 listopada do 8 grudnia 2022 roku.

Politechnika Krakowska jest partnerem projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Głównym celem tego projektu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

CENTRUM KOMUNIKACYJNE HRUBIESZOWA – OBRONY DYPLOMÓW MAGISTERSKICH 30.09.2022

30 września 2022 roku odbyły się dwie obrony projektów dyplomowych magisterskich opracowanych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku architektura krajobrazu w Katedrze Architektury Krajobrazu.  Autorki prac – inż. arch. kraj. Aleksandra Szczypka i inż. arch. kraj. Wiktoria Bogdanowicz – podjęły temat zagospodarowania centrum komunikacyjnego w szerszym kontekście urbanistycznym i krajobrazowym, powiązań komunikacyjnych z centrum miasta, jak i okolicznymi osiedlami, w tym pieszych szlaków turystycznych i rekreacyjnych oraz zielono-błękitnej infrastruktury.
Zwrócono szczególnie uwagę na zagadnienia dostępności (inkluzyjności przestrzeni), tożsamości miejsca oraz rozwiązania pro-środowiskowe (ekologiczne). W zaproponowanych rozwiązaniach projektowych dla centrum komunikacyjnego uwzględniono wyniki partycypacyjnych warsztatów projektowych pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”, które odbyły się w maju br. w Hrubieszowie, i w których uczestniczyły obie Dyplomantki, pełniąc funkcje liderów zespołów.
Obie prezentowane prace są nie tylko zwieńczeniem studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu, ale także dowodem na włączenie do projektowania krajobrazu niezmiernie ważnej problematyki zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.

Autorka: inż. arch. kraj. Aleksandra Szczypka
Tytuł pracy: „SYSTEM RUCHU PIESZO−TURYSTYCZNEGO ORAZ TERENÓW REKREACYJNYCH W CENTRUM HRUBIESZOWA”
Promotor: dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek
Konsultacje komunikacyjne: dr inż. Mariusz Dudek
Konsultacje przyrodnicze: mgr inż. Katarzyna Fabijanowska
Recenzent: dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK

Krótki opis projektu (fragmenty z autorskiego opisu pracy dyplomowej):
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu ruchu pieszo-turystycznego oraz terenów rekreacyjnych w centrum Hrubieszowa. Celem projektu jest zagospodarowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dostępności, transportu publicznego, zielonej infrastruktury, rozwiązań proekologicznych, małej architektury, a także identyfikacji wizualnej i tyflografiki, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w przestrzeni publicznej, uwzględniając szczególny charakter miejsca oraz potencjał lokalizacji. (…) Tworząc koncepcję skupiono się na powiązaniu zewnętrznych szlaków komunikacyjnych, pełniących rolę edukacyjną, z istniejącym układem przestrzennym centrum Hrubieszowa oraz uporządkowaniu i dostosowaniu ich do współczesnych standardów. Jednocześnie dążono do wykreowania oryginalnej formy architektoniczno-krajobrazowej centrum komunikacyjnego, spełniającego przyjęte założenia funkcjonalne. Skupiono się, również na wykreowaniu nowej przestrzeni rekreacyjnej nad Kanałem Ulga, w pobliżu Hrubieszowskiego Domu Kultury. Miejsce to charakteryzuje się dużym potencjałem zarówno widokowym, jak i krajobrazowym. Znajduje się na trasie często przemierzanej przez mieszkańców, a szczególnie uczniów pobliskiej szkoły. Wymaga wprowadzenia licznych udogodnień w zakresie komunikacji oraz podniesienia jego walorów estetycznych. Przewiduje się, iż będzie to przestrzeń przeznaczona do wypoczynku oraz aktywnego spędzania czasu. Projekt odkrywa potencjał niezwykle bogatej flory i fauny, a także walory przyrodnicze i klimatyczne (…). Bogata historia i tradycja regionu znajduje odwzorowanie w kompozycji i estetyce projektowanych elementów zagospodarowania terenu. Charakterystyczna struktura przestrzenna wpłynęła na zastosowane rozwiązania komunikacyjne oraz przebieg projektowanych szlaków pieszo-turystycznych. (…)
Jako detal urbanistyczno-krajobrazowy zaprojektowano przestrzeń nowego centrum komunikacyjnego i (…) budynek dworca o charakterystycznej, nowoczesnej konstrukcji, stanowiący nową dominantę architektoniczną, zaniedbanej dotąd przestrzeni. Obiekt wpłynie na zwiększenie komfortu użytkowników. Budynek będzie zaopatrzony w sanitariaty, odpowiednio ogrzewany zimą, a klimatyzowany latem. Dzięki licznym przeszkleniom, przestronna poczekalnia umożliwi pasażerom obserwację nadjeżdżających pojazdów. W zakresie infrastruktury na terenie dworca przewidziano cztery zadaszone stanowiska dla autobusów regionalnych, jedno stanowisko dla autobusów dalekobieżnych, trzy stanowiska dla taksówek, oraz dwie strefy postojowe K+R. Wprowadzono nowy system oświetlenia. Zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoba na wózku, dzięki odpowiednio wyprofilowanym, licznym pochylniom, bez problemu będzie mogła dostać się na dworzec oraz perony. z kolei dla osób niewidomych przygotowano linie prowadzące, ułatwiające poruszanie się oraz tyflomapę do uzyskiwania niezbędnych informacji. Dodatkowym wsparciem będzie informacja głosowa. Nowoczesnym elementem będą tablice wyświetlające rozkłady jazdy wewnątrz budynku. Projekt objął również zmiany w nawierzchni oraz nowe nasadzenia zieleni. (…) Na terenie dworca przewidziano ruch jednokierunkowy, bez zmiany jego dotychczasowej organizacji. Będzie to miejsce (…) integrujące lokalną społeczność. Projekt zakłada doposażenie terenu o nowe strefy funkcjonalne, pełniej wykorzystujące potencjał lokalizacji. Celem opracowania nowego węzła komunikacyjnego jest przede wszystkim uporządkowanie i wprowadzenie ładu w zdezorganizowanej dotychczas przestrzeni oraz wykreowanie miejsca funkcjonalnego, estetycznego i ekologicznego.
Następnym kluczowym założeniem jest (…) zaprojektowanie nowej przestrzeni rekreacyjnej (…) wokół kładki, umożliwiającej przedostanie się z ulicy Podzamcze na ulicę 3 Maja. Projekt zagospodarowania brzegów Kanału Ulga zakłada podkreślenie tej specyficznej, cennej przyrodniczo przestrzeni i wzmocnienie otwarć widokowych w kierunku centrum miasta. Jest to miejsce ważne nie tylko z punktu widzenia komunikacyjnego, ale także przez wzgląd na istniejący w pobliżu niegdyś zamek, oraz powiązania widokowe z wieżą kościoła i cerkwi. Przestrzeń, występującej na projektowanym obszarze skarpy, została ukształtowana w formie organicznych, zielonych tarasów. Pozwoli to lepiej zintegrować obszar tuż za murem Hrubieszowskiego Domu Kultury z nadwodną promenadą. Łagodnie opadający, w kierunku „kanału ulgi” teren, stanowić będzie przestrzeń do rekreacji z wyeksponowanym widokiem na wodę. Ponadto zaprojektowane tarasy i liczne, możliwe do zaaranżowania siedziska, stwarzają okazję do organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. Tarasowy charakter skarpy pozwala na poszerzenie wybranych platform oraz wpisanie w ich obszar dodatkowych funkcji. Szeroki pas promenady nad rzeką zostanie zaaranżowany, jako ścieżka edukacyjna o charakterze przyrodniczym. Projekt przewiduje lokalizację instalacji, w postaci tablic informacyjnych, mających uświadamiać potencjał tkwiący w dziedzictwie historycznym i kulturowym miasta. Całość opracowania dopełni spójna identyfikacja wizualna, w postaci elementów małej architektury i odpowiednio skomponowana zieleń.

Autorka: inż. arch. kraj. Wiktoria Bogdanowicz
Tytuł pracy: „HRUBIESZOWSKIE BULWARY – CENTRUM KOMUNIKACYJNE W KONTEKŚCIE ZIELONEGO UKŁADU MIASTA”
Promotor: dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK
Konsultacje komunikacyjne: dr inż. Mariusz Dudek
Konsultacje techniczne: dr inż. Marta Łapuszek
Recenzent: dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek

Krótki opis projektu (fragmenty z autorskiego opisu pracy dyplomowej):
Celem projektu jest opracowanie koncepcji zielonego układu miasta Hrubieszowa – „Hrubieszowskich Bulwarów”. (…) Koncepcja „Hrubieszowskich Bulwarów” to szkielet dopełniający i porządkujący układ zieleni w mieście. Układ opiera się na 4 ulicach: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ludnej, Prostej, Stanisława Staszica oraz (…) Centrum Komunikacyjnym. Ostatni element będzie nie tylko na nowo zaprojektowanym dworcem autobusowym, ale także nową, bezpieczną przestrzenią wokół obiektów usługowych, stanowiącą centrum życia mieszkańców Hrubieszowa. (…) Głównym celem było zapewnienie jak największej ilości przestrzeni zielonych z zachowaniem wszystkich wytycznych, co do kształtowania przestrzeni komunikacyjnych. W miejscach, gdzie tylko jest to możliwe pasy ruchu zostały zwężone do minimalnych szerokości, kosztem czego powstały nowe tereny zieleni bądź ścieżki rowerowe. Projekt zakłada również uzupełnienie istniejącego systemu zieleni, dlatego rośliny, które zostały zaproponowane to gatunki rodzime, występujące na terenie miasta. Podczas kształtowania nowych układów ulic oraz zagospodarowania przestrzeni dworca kierowano się ideą krajobrazu codziennego, tzw. everyday landscape. Postawiono na proste rozwiązania, poprawiające jakość życia codziennego mieszkańców miasteczka. Zwornikiem całego układu Hrubieszowskich Bulwarów jest Centrum Komunikacyjne, na które składa się dworzec autobusowy oraz otaczająca go przestrzeń o charakterze usługowo-rekreacyjnym. Projekt dworca jest w pełni inkluzyjny, a rozwiązania, które zostały zaproponowane odpowiadają potrzebom mieszkańców. Przestrzeń dworca została przeprojektowana w taki sposób, aby stwarzała jak najmniej miejsc kolizyjnych. W projekcie dużą uwagę zwrócono na aspekt błękitno-zielonej infrastruktury. Wprowadzając takie rozwiązania jak ogrody deszczowe, łąki kwietne czy zielone dachy, pozwalające na odprowadzenie i magazynowanie wody deszczowej. Rozwiązania te mają głównie na celu łagodzenie skutków miejskiej wyspy ciepła, polepszenie jakości powietrza oraz stworzenie miejsc spotkań i aktywności na świeżym powietrzu. Wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury przynosi również korzyści dla przyrody, umożliwiają one migrację gatunków (…) oraz tworzą miejsca dla swobodnego rozwoju przyrody – schronienia dla zwierząt, polepszenie warunków glebowych dla rozwoju roślin. Nowy układ kompozycyjny tworzy przyjemną dla człowieka przestrzeń, w której można poczekać na autobus, zrobić zakupy lub spędzić wolny czas (…). Kompozycja nawiązuje do małomiasteczkowego charakteru miasta i stanowi jednolitą całość pod względem funkcjonalnym oraz estetycznym.


Relacja z warsztatów 25-27 maja 2022 „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”

Przeprowadziliśmy partycypacyjne warsztaty projektowe na temat „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”!

Kolejne dni wypełniła intensywna praca w trzech interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Po dwóch latach pracy zdalnej doświadczenie wspólnej pracy twórczej w obliczu skomplikowanego zadania było dużym wyzwaniem, ale także owocnym czasem intensywnego kontaktu oraz ożywionej wymiany myśli i pomysłów.

W dniach 25, 26 i 27 maja 2022 roku odbyły się w Hrubieszowskim Domu Kultury partycypacyjne warsztaty projektowe pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”. Uczestniczyli w nich studenci Politechniki Krakowskiej z trzech kierunków – architektury, architektury krajobrazu i transportu, którzy pod okiem pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni Izabeli Sykty, Agnieszki Ozimek, Anny Staniewskiej, Karoliny Porady, Jacka Konopackiego, Krzysztofa Barnasia, Olgi Kani z WAPK i Mariusza Dudka z WIL PK pracowali nad koncepcjami zagospodarowania zbiorczego przystanku autobusowego przy ulicy Piłsudskiego przed supermarketem Stokrotka w Hrubieszowie. Warsztaty objęła patronatem Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Pani dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK.

Prace projektowe poprzedziła  wizja lokalna na miejscu, oraz prezentacje problemowe poświęcone zagadnieniom tożsamości miejsca, projektowania uniwersalnego i dostępności, transportu publicznego, zielonej infrastruktury i rozwiązań proekologicznych, małej architektury, identyfikacji wizualnej i tyflografiki oraz nowoczesnych technologii w przestrzeni publicznej. Następnie odbyły się spotkania partycypacyjne: lekcje warsztatowe z młodzieżą szkół ponadpodstawowych z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz przedstawicielami grup użytkowników przestrzeni o specjalnych potrzebach, w tym osobami niewidomymi i niedowidzącymi oraz reprezentującymi potrzeby osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z niepełnosprawnością intelektualną z Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także z przedstawicielami Miejskiej Służby Drogowej i lokalnych przewoźników. Spotkania partycypacyjne były dla studentów – przyszłych architektów, architektów krajobrazu i inżynierów transportu – bezcenną lekcją, uwrażliwiającą ich na potrzeby osób z dysfunkcjami ruchu i zmysłów w ich przyszłej pracy zawodowej.

Prezentacja roboczych koncepcji projektowych, uroczyste zakończenie warsztatów i dyskusja z udziałem przedstawicieli Biura Projektu Rozwój Lokalny, uczestniczących w warsztatach uczniów szkół średnich, przedstawicieli osób niepełnosprawnych, odbyły się w piątkowe popołudnie w HDK. Smaczny poczęstunek na  finisażu warsztatów przygotowali uczniowie ZS nr 1.

Organizatorzy warsztatów składają podziękowania dyrekcji Hrubieszowskiego Domu Kultury za gościnę, dyrekcjom i nauczycielom  I LO im. Staszica oraz Zespołu Szkół nr 1 za życzliwe przyjęcie i możliwość przeprowadzenia  lekcji warsztatowych.  Wszystkim uczestnikom spotkań – Panu Józefowi Miechowi i Pani Łucji Hojdzie z Polskiego Związku Niewidomych, Mamom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, osobom z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Werbkowicach i Hrubieszowie – dziękujemy za aktywny udział. Wasze doświadczenia i wskazówki były cennym impulsem projektowym!

Dziękujemy wszystkim studentom uczestniczącym w warsztatach – z kierunku architektura: Krzysztofowi Migaczowi, Emilii Dulewicz i Natalii Głód, z kierunku architektura krajobrazu: Wiktorii Bogdanowicz, Aleksandrze Szczypce, Barbarze Grycman, Julii Cierniak, Małgorzaty Pięciorak, oraz z kierunku transport: Wiktorii Molesztak, Magdalenie Wysowskiej, Jakubowi Ucińskiemu, Jakubowi Florczykiewiczowi i Lechosławowi Grochowskiemu – za kreatywną pracę zespołową i ciekawe wizje projektowe centrum komunikacyjnego Hrubieszowa.

Niebawem Biuro Projektu Rozwoju Lokalnego ogłosi konkurs internetowy z głosowaniem, w którym mieszkańcy miasta będą mogli wybrać spośród trzech wizji przygotowanych w czasie warsztatów tą koncepcję, która najbardziej się im podoba i spełnia ich oczekiwania. 

Prace warsztatowe będą prezentowane na wystawie na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowskim Domu Kultury w jesieni 2022 r.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy!!!

Informacje o projekcie HCK

Zakres prac dotyczących działania „Centrum Komunikacyjne Miasta Hrubieszów – przygotowanie i wykonanie koncepcji oraz wytycznych do dokumentacji projektowej” (HCK) obejmuje opracowanie studialnych koncepcji projektowych zagospodarowania centrum komunikacyjnego, tj. dworca autobusowego w Hrubieszowie wraz z otoczeniem. Uczestniczą w nim studenci w ramach prac dyplomowych i pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Krakowskiej z Wydziały Architektury (Katedra Architektury Krajobrazu A-8 i Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9) oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. 

W ramach działania przewidziane są między innymi warsztaty projektowe z udziałem studentów z PK oraz uczniów szkół średnich z Hrubieszowa; opracowanie studialnych koncepcji w ramach dyplomów oraz wytycznych projektowych, a także publikacje, artykuły naukowe związane z problematyką rozwiązań krajobrazowych, architektonicznych towarzyszących zrównoważonemu projektowaniu centrów komunikacyjnych i zbiorczej komunikacji pasażerskiej.