19 grudnia 2022 – Prezentacja KONCEPCJI HCK

Dnia 19 grudnia 2022 roku odbyła się podczas spotkania online prezentacja koncepcji zagospodarowania Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa. Zespół projektowy z Politechniki Krakowskiej zaprezentował władzom miasta oraz przedstawicielom Biura Rozwoju Lokalnego wyniki swojej pracy.

Celem opracowania Koncepcji HCK było przedstawienie wstępnej propozycji projektowej architektoniczno-funkcjonalnej dla planowanego centrum komunikacyjnego przy ul. Józefa Piłsudskiego 55 w Hrubieszowie, obejmującej rozwiązania architektoniczno-krajobrazowe i funkcjonalno-komunikacyjne. Przedsięwzięcie to będzie finalnie realizowane przez Lidera projektu – Gminę Miejską Hrubieszów w ramach projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”. Koncepcja HCK stanowi więc pierwszy etap dalszych działań Lidera projektu w procedowaniu przedsięwzięcia.

W koncepcji zagospodarowania całości strefy przystanku ujęto następujące elementy:
a) Przystanek komunikacji autobusowej wraz z poczekalnią, punktem elektronicznej informacji dla podróżnych, toaletami oraz parkingiem i postojem taksówek, z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, z rozbudowaną infrastrukturą i usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcjami wzroku i słuchu (oznakowanie przystanków, przejść dla pieszych – informacja dotykowa i dźwiękowa, obniżenia krawężników, pasy  naprowadzające, nawierzchnia antypoślizgowa, elektroniczne systemy naprowadzania). Obiekty małej architektury i meble miejskie, jak: parklet, pergola, konstrukcje nośników wystawienniczych i reklamowych, siedziska, stojaki na rowery, podpory pod pnącza, donice, itp.;

b) Plan tyflograficzny z PMMA – plan miasta z oznaczonymi ważnymi obiektami miejskimi (Rynek, urzędy, muzea, centrum komunikacyjne, dworzec PKP, kościoły, cmentarze, restauracje, hotele, itp.) oraz obiektami wartymi zobaczenia i atrakcjami turystycznymi, z poddrukiem i opisem w brajlu, osadzony na stojaku z pulpitem o formacie zbliżonym do A3, plan przystosowany dla potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu – proponowane rozwiązanie to tablica tyflograficzna, udźwiękowiona;

c) Multimedialny terminal informacyjny z możliwością montażu na ścianie, terminal przystosowany dla potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu – proponowane rozwiązanie to tablica tyflograficzna, udźwiękowiona, rozszerzony o komputer sterujący, monitory LCD 32″ i 10″ oraz oprogramowanie sterujące;

d) „Znak informacyjny” (totem, akcent plastyczny) promujący Hrubieszów jako „najdalej wysunięte na wschód miasto w Polsce”;

e) Komponowaną zieleń urządzona w różnych formach (drzewa, krzewy, rabaty, pnącza, „ogrody” deszczowe, zielone dachy i ściany).

W Koncepcji HCK zaproponowano konkretne rozwiązania projektowe dla wszystkich wymienionych wyżej elementów, spełniając tym samym założenia programowo-funkcjonalne dla obiektu.

Jednocześnie w Koncepcji HCK zrealizowano wskaźniki projektu związane z uporządkowaniem przestrzeni miejskiej i dostosowaniem do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, tj.: budynek poczekalni o powierzchni 50 m2 i dwa obiekty małej architektury. Jako takie rozwiązano indywidualne projekty pulpitu tablicy z planem tyflograficznym miasta oraz „totemu” – „dom hrubieszowski”. Ponadto zaprojektowano w sposób bardziej poglądowy szereg innych indywidualnych obiektów małej architektury, w tym: instalacje architektoniczno-artystyczne pełniące rolę „totemów” identyfikacji wizualnej i przestrzennej. Są to obiekty określane nazwami własnymi – „dom hrubieszowski”, „figury hrubieszowskie”, „jeleń”. Do indywidualnych projektów małej architektury należy również słupek informacyjny i pylon „drogowskaz”.

Wykonanie Koncepcji HCK przez Politechnikę Krakowską poprzedziły prace studialne i przedprojektowe. Złożyły się na nie

Organizacja 3-dniowych warsztatów projektowych z udziałem studentów i studenckich kół naukowych z PK oraz uczniów szkół średnich z Hrubieszowa,

Opracowanie koncepcji zagospodarowania dworca autobusowego w Hrubieszowie wraz z otoczeniem w ramach projektów dyplomowych wykonywanych na PK.

W Koncepcji HCK wykorzystano wiedzę o terenie, uwarunkowaniach urbanistycznych, komunikacyjnych i społecznych pozyskaną w czasie wyjazdów studialnych i prac przedprojektowych prowadzonych w 2022 roku. W przedstawionej propozycji projektowej dla centrum komunikacyjnego Hrubieszowa uwzględniono wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych wraz z plebiscytem na najlepszą studencką wizję warsztatową centrum komunikacyjnego by jak najlepiej wypełnić oczekiwania mieszkańców, obecnych i przyszłych użytkowników tego miejsca.

Główną ideą przyświecającą rewitalizacji dworca autobusowego w Hrubieszowie jest nie tylko przywrócenie obiektowi funkcji transportowej, ale także takie zagospodarowanie i urządzenie tego miejsca, by stanowiło ważną przestrzeń integrującą mieszkańców jako miejsce spotkań, rekreacji, spędzania wolnego czasu, w powiązaniu z aspektami edukacyjnymi i kulturowymi.

Niezwykle ważne w tym kontekście jest zapewnienie inkluzyjności przestrzeni i pełnej dostępności dworca i jego otoczenia dla wszystkich użytkowników poprzez usunięcie barier architektonicznych oraz wprowadzenie usprawniających rozwiązań technicznych, umożliwiających korzystanie z przestrzeni osobom z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami.

Dworzec powinien być wizytówką miasta-gospodarza – to najczęściej pierwsze miejsce zetknięcia się przyjezdnych z miastem. Pierwsze wrażenie z pobytu w danym miejscu ma duże znaczenie w ocenie jego atrakcyjności dla różnych celów, w tym turystyki, inwestycji czy zamieszkania.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami rewitalizacja dworca autobusowego w Hrubieszowie obejmuje szereg projektów funkcjonalnych i estetyzujących, w tym: nowe formy wiat-przystanków, poczekalnia, z toaletami i infrastrukturą towarzyszącą, miejsca postojowe, nawierzchnia, oświetlenie, a także obiekty małej architektury i meble miejskie o podwyższonej trwałości, adekwatnie do pełnionych funkcji.

Ponadto w bezpośredniej strefie dworca przewiduje się wprowadzenie zieleni urządzonej o zróżnicowanych formach wraz z elementami małej architektury, jak: pergole, podpory na pnącza, rabaty z niską roślinnością, donice itp. Zakłada się również aranżację miejsca z konstrukcjami nośników na czasowe wystawy plenerowe oraz informację turystyczną, materiały promocji miasta i reklamy.

Projekt przewiduje wprowadzenie w strefie dworca akcentu plastycznego – „znaku informacyjnego” w formie totemu, pomnika, czy głazu, odnoszącego się do położenia geograficznego i tożsamości miejsca. „Znak informacyjny” identyfikowałby Hrubieszów jako „najdalej wysunięte na wschód miasto w Polsce” i/lub „wschodnia brama Polski”.

Poniżej prezentujemy galerię wizualizacji oraz plansz projektowych prezentowanych na spotkaniu.