Centrum Komunikacyjne

ZAPROJEKTUJMY RAZEM CENTRUM KOMUNIKACYJNE HRUBIESZOWA !

Miej wpływ na to jak będzie wyglądał i funkcjonował nowy węzeł komunikacyjny w Hrubieszowie!

Wykaż się kreatywnością, spróbuj swych sił jako projektant! Bądź aktywny i zapisz się na warsztaty podczas których wraz z profesjonalistami stworzysz nową, lepszą przestrzeń dla swojej społeczności.

Wyjazd studyjny do Hrubieszowa z dyplomantami magisterskimi w ramach realizacji działania „Centrum komunikacyjne miasta Hrubieszów” – 7-8 kwietnia 2022

Za nami kolejna robocza wizyta w Hrubieszowie – tym razem z dyplomantkami magisterskimi, które podjęły temat centrum komunikacyjnego miasta.  Wizja terenowa rozpoczęła się od zapoznania się z uwarunkowaniami lokalizacji głównego węzła przesiadkowego i jego najbliższego otoczenia.  

Następnie w celu analizy szerszych powiązań urbanistyczno-krajobrazowych projektowanego centrum odbyliśmy spacer studialny po mieście z Panią architekt Annę Dąbrowską-Wójcik z Biura Projektu Rozwój Lokalny. Spacer wokół „wyspy hrubieszowskiej” odsłonił ogromny potencjał krajobrazowy, rekreacyjny i turystyczny terenów nad rzeką Huczwą i Kanałem Ulga.  

Hrubieszowskie bulwary, parki rzeczne, rekreacyjne zagospodarowanie brzegów, pętla kajakowa wokół Wyspy … to tylko niektóre z koncepcji, które być może znajdą swoje rozwinięcie w projektach dyplomowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej jeszcze w tym roku.   

Wizyta studyjna zakończyła się w siedzibie Biura Projektu Rozwoju Regionalnego w zrewitalizowanym dworku przy ul. Staszica 9. Tam zapoznano się ze szczegółowymi materiałami dotyczącymi projektu centrum komunikacyjnego.  

Udzielono też wywiadu dla TVP Lublin, podczas którego zaprosiliśmy mieszkańców Hrubieszowa na warsztaty partycypacyjne pt. „Centrum Komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”, podczas których studenci Politechniki Krakowskiej z trzech kierunków – architektury, architektury krajobrazu i transportu – wspólnie z uczniami szkół średnich z Hrubieszowa i okolic będą wspólnie projektować główny węzeł komunikacji autobusowej miasta jako miejsce dostępne dla wszystkich, funkcjonalne i ekologiczne.  

PRACE DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE DOTYCZĄCE CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO HRUBIESZOWA  

KONCEPCJE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI  DO REALIZACJI” PRZEZ STUDENTÓW ARCHITEKTURY I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WAPK 

W dniu 1 lutego 2022 roku – w ramach sesji obron dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – zaprezentowano prace dyplomowe inżynierskie dotyczące Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa. 

W spotkaniu uczestniczyli zdalnie goście z Hrubieszowa – Pani Burmistrz Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Pan Paweł Wojciechowski i Kierownik Biura Projektu Rozwój Lokalny Pan Radosław Dąbrowski.  Komisji dyplomowej przewodniczyła dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK. 

 Prace przygotowano w oparciu o informacje i wytyczne otrzymane od samorządu lokalnego miasta Hrubieszowa. Były one swoim zakresem zbliżone do planowanego do realizacji działania CENTRUM KOMUNIKACYJNE MIASTA HRUBIESZOWA w ramach projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”. Ze względu na specyfikę i wymagania regulaminów dyplomowania prac inżynierskich zakres wykonanych prac został nieco zmodyfikowany. Tym niemniej Autorki projektów – Agata Stasiowska z kierunku Architektura oraz Magdalena Marasik i Dagmara Andrzejewska z kierunku Architektura krajobrazu – podjęły się wymagającego zadania rozwiązania problemów komunikacyjnych obszaru, uporządkowania i estetyzacji przestrzeni, biorąc pod uwagę możliwości wprowadzenia rozwiązań pro-ekologicznych, a także zwiększających dostępność i bezpieczeństwo użytkowników. Wiele uwagi poświęcono aspektom tożsamości miejsca, odnosząc się do lokalnych i wielokulturowych tradycji Hrubieszowa oraz lokalizacji miasta jako „wschodniej bramy” Polski i Unii Europejskiej.   

Jako pierwsza swój projekt zaprezentowała absolwentka studiów inżynierskich w zakresie Architektury – Pani inż. arch. Agata Stasiowska (praca przygotowana w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9, promotor: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł). Jej projekt obejmował koncepcję układu drogowego oraz projekt nowoczesnego pawilonu dworcowego o formie nawiązującej do bramy, zapewniającego niezbędne zaplecze dla obsługi ruchu podróżnych, zintegrowanego z pokrytym roślinnością ekstensywną zielonym dachem nakrywającym cały obiekt i perony dla busów i autokarów. 

Następnie zostały zaprezentowane dwie prace z zakresu Architektury krajobrazu, których Autorki tego dnia przystępowały również do egzaminu dyplomowego inżynierskiego. 

Jako pierwsza prezentowała swoją pracę Pani Magdalena Marasik (praca przygotowana w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8, promotor: dr inż. arch. Anna Staniewska), która skupiła się w organizacji przestrzeni centrum komunikacyjnego na nadaniu priorytetu pieszym, rozdzieleniu komunikacji dojazdowej i autobusowej, przy zapewnieniu odpowiednich parametrów dla zatok przystankowych dla różnych typów pojazdów. Koncepcję uzupełniał pomysły na bryły „zielonych przystanków” i kształt kubatury niewielkiego dworca. Projektowane obiekty łączyły płynne linie dachów pokrytych mieszanką rodzimych roślin, charakterystycznych dla regionu, pod nazwą „Łąka Hrubieszowska”. 

Jako druga wystąpiła Pani Dagmara Andrzejewska (praca przygotowana w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Paweł Mika), która szczególnie skupiła się na problemie ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem i smogiem komunikacyjnym. W swoim projekcie zaproponowała przekrycie zielonym dachem przystanku i peronu dla pasażerów oraz różne warianty wprowadzenia zielonych ekranów akustycznych.

W zaprezentowanych projektach dyplomowych pojawiło się bardzo wiele interesujących pomysłów i rozwiązań w duchu projektowania uniwersalnego, zwiększenia inkluzyjności przestrzeni, podniesienia jej jakości estetycznej, funkcjonalnej i pro-środowiskowej. Projekty te będą poddane dalszym analizom i wraz z planowanymi w przyszłym semestrze projektami dyplomowymi magisterskimi staną się podstawą do opracowania wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego opracowanej wspólnie przez pracowników i dyplomantów WAPK. Wszystkie opracowane projekty dyplomowe dotyczące Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa będą prezentowane na wystawach na Politechnice Krakowskiej i Hrubieszowie oraz opublikowane w Katalogu towarzyszącym wystawom.