PRACE DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE DOTYCZĄCE CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO HRUBIESZOWA  

KONCEPCJE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI  DO REALIZACJI” PRZEZ STUDENTÓW ARCHITEKTURY I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WAPK 

W dniu 1 lutego 2022 roku – w ramach sesji obron dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – zaprezentowano prace dyplomowe inżynierskie dotyczące Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa. 

W spotkaniu uczestniczyli zdalnie goście z Hrubieszowa – Pani Burmistrz Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Pan Paweł Wojciechowski i Kierownik Biura Projektu Rozwój Lokalny Pan Radosław Dąbrowski.  Komisji dyplomowej przewodniczyła dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK. 

 Prace przygotowano w oparciu o informacje i wytyczne otrzymane od samorządu lokalnego miasta Hrubieszowa. Były one swoim zakresem zbliżone do planowanego do realizacji działania CENTRUM KOMUNIKACYJNE MIASTA HRUBIESZOWA w ramach projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”. Ze względu na specyfikę i wymagania regulaminów dyplomowania prac inżynierskich zakres wykonanych prac został nieco zmodyfikowany. Tym niemniej Autorki projektów – Agata Stasiowska z kierunku Architektura oraz Magdalena Marasik i Dagmara Andrzejewska z kierunku Architektura krajobrazu – podjęły się wymagającego zadania rozwiązania problemów komunikacyjnych obszaru, uporządkowania i estetyzacji przestrzeni, biorąc pod uwagę możliwości wprowadzenia rozwiązań pro-ekologicznych, a także zwiększających dostępność i bezpieczeństwo użytkowników. Wiele uwagi poświęcono aspektom tożsamości miejsca, odnosząc się do lokalnych i wielokulturowych tradycji Hrubieszowa oraz lokalizacji miasta jako „wschodniej bramy” Polski i Unii Europejskiej.   

Jako pierwsza swój projekt zaprezentowała absolwentka studiów inżynierskich w zakresie Architektury – Pani inż. arch. Agata Stasiowska (praca przygotowana w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9, promotor: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł). Jej projekt obejmował koncepcję układu drogowego oraz projekt nowoczesnego pawilonu dworcowego o formie nawiązującej do bramy, zapewniającego niezbędne zaplecze dla obsługi ruchu podróżnych, zintegrowanego z pokrytym roślinnością ekstensywną zielonym dachem nakrywającym cały obiekt i perony dla busów i autokarów. 

Następnie zostały zaprezentowane dwie prace z zakresu Architektury krajobrazu, których Autorki tego dnia przystępowały również do egzaminu dyplomowego inżynierskiego. 

Jako pierwsza prezentowała swoją pracę Pani Magdalena Marasik (praca przygotowana w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8, promotor: dr inż. arch. Anna Staniewska), która skupiła się w organizacji przestrzeni centrum komunikacyjnego na nadaniu priorytetu pieszym, rozdzieleniu komunikacji dojazdowej i autobusowej, przy zapewnieniu odpowiednich parametrów dla zatok przystankowych dla różnych typów pojazdów. Koncepcję uzupełniał pomysły na bryły „zielonych przystanków” i kształt kubatury niewielkiego dworca. Projektowane obiekty łączyły płynne linie dachów pokrytych mieszanką rodzimych roślin, charakterystycznych dla regionu, pod nazwą „Łąka Hrubieszowska”. 

Jako druga wystąpiła Pani Dagmara Andrzejewska (praca przygotowana w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Paweł Mika), która szczególnie skupiła się na problemie ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem i smogiem komunikacyjnym. W swoim projekcie zaproponowała przekrycie zielonym dachem przystanku i peronu dla pasażerów oraz różne warianty wprowadzenia zielonych ekranów akustycznych.

W zaprezentowanych projektach dyplomowych pojawiło się bardzo wiele interesujących pomysłów i rozwiązań w duchu projektowania uniwersalnego, zwiększenia inkluzyjności przestrzeni, podniesienia jej jakości estetycznej, funkcjonalnej i pro-środowiskowej. Projekty te będą poddane dalszym analizom i wraz z planowanymi w przyszłym semestrze projektami dyplomowymi magisterskimi staną się podstawą do opracowania wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego opracowanej wspólnie przez pracowników i dyplomantów WAPK. Wszystkie opracowane projekty dyplomowe dotyczące Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa będą prezentowane na wystawach na Politechnice Krakowskiej i Hrubieszowie oraz opublikowane w Katalogu towarzyszącym wystawom.