GŁOSOWANIE NA NAJCIEKAWSZĄ KONCEPCJĘ STUDENCKĄ DOTYCZĄCĄ Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa

Jako Partner Projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, który finansowany jest w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie internetowym dotyczącym zagospodarowania Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa w miejscu obecnego przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego 55.

Na stronach Platformy Partycypacji Społecznej Miasta Hrubieszowa
przedstawiono do głosowania trzy studenckie koncepcje Centrum Komunikacyjnego będące efektem partycypacyjnych warsztatów projektowych, które odbyły się w maju br. w Hrubieszowie. Można na nie oddać swój głos wskazując, który projekt zasługuje na szczególne wyróżnienie.
Głosowanie internetowe trwa od 18 października do 10 listopada 2022 roku!


Podczas warsztatów studenci architektury, architektury krajobrazu i transportu z Politechniki Krakowskiej wraz z uczniami szkół średnich z Hrubieszowa (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie) przygotowali trzy koncepcyjne propozycje projektowe.
Konkurs stanowi jeden z etapów konsultowania projektu Centrum Komunikacyjnego, który będzie realizowany przez Gminę Miejską Hrubieszów w ramach projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”. Ma on na celu zebranie opinii mieszkańców i okolic oraz innych użytkowników przystanku na temat rozwiązań projektowych, a także wyłonienie najciekawszej pracy i nagrodzenie zaangażowania studentów w projekt.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konkursie oraz wypełnienie krótkiej ankiety 🙂

Zapraszamy do śledzenie aktualności publikowanych przez Biuro Projektu w mediach spłecznościowych.

CENTRUM KOMUNIKACYJNE HRUBIESZOWA – OBRONY DYPLOMÓW MAGISTERSKICH 30.09.2022

30 września 2022 roku odbyły się dwie obrony projektów dyplomowych magisterskich opracowanych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku architektura krajobrazu w Katedrze Architektury Krajobrazu.  Autorki prac – inż. arch. kraj. Aleksandra Szczypka i inż. arch. kraj. Wiktoria Bogdanowicz – podjęły temat zagospodarowania centrum komunikacyjnego w szerszym kontekście urbanistycznym i krajobrazowym, powiązań komunikacyjnych z centrum miasta, jak i okolicznymi osiedlami, w tym pieszych szlaków turystycznych i rekreacyjnych oraz zielono-błękitnej infrastruktury.
Zwrócono szczególnie uwagę na zagadnienia dostępności (inkluzyjności przestrzeni), tożsamości miejsca oraz rozwiązania pro-środowiskowe (ekologiczne). W zaproponowanych rozwiązaniach projektowych dla centrum komunikacyjnego uwzględniono wyniki partycypacyjnych warsztatów projektowych pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”, które odbyły się w maju br. w Hrubieszowie, i w których uczestniczyły obie Dyplomantki, pełniąc funkcje liderów zespołów.
Obie prezentowane prace są nie tylko zwieńczeniem studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu, ale także dowodem na włączenie do projektowania krajobrazu niezmiernie ważnej problematyki zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.

Autorka: inż. arch. kraj. Aleksandra Szczypka
Tytuł pracy: „SYSTEM RUCHU PIESZO−TURYSTYCZNEGO ORAZ TERENÓW REKREACYJNYCH W CENTRUM HRUBIESZOWA”
Promotor: dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek
Konsultacje komunikacyjne: dr inż. Mariusz Dudek
Konsultacje przyrodnicze: mgr inż. Katarzyna Fabijanowska
Recenzent: dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, prof. PK

Krótki opis projektu (fragmenty z autorskiego opisu pracy dyplomowej):
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu ruchu pieszo-turystycznego oraz terenów rekreacyjnych w centrum Hrubieszowa. Celem projektu jest zagospodarowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dostępności, transportu publicznego, zielonej infrastruktury, rozwiązań proekologicznych, małej architektury, a także identyfikacji wizualnej i tyflografiki, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w przestrzeni publicznej, uwzględniając szczególny charakter miejsca oraz potencjał lokalizacji. (…) Tworząc koncepcję skupiono się na powiązaniu zewnętrznych szlaków komunikacyjnych, pełniących rolę edukacyjną, z istniejącym układem przestrzennym centrum Hrubieszowa oraz uporządkowaniu i dostosowaniu ich do współczesnych standardów. Jednocześnie dążono do wykreowania oryginalnej formy architektoniczno-krajobrazowej centrum komunikacyjnego, spełniającego przyjęte założenia funkcjonalne. Skupiono się, również na wykreowaniu nowej przestrzeni rekreacyjnej nad Kanałem Ulga, w pobliżu Hrubieszowskiego Domu Kultury. Miejsce to charakteryzuje się dużym potencjałem zarówno widokowym, jak i krajobrazowym. Znajduje się na trasie często przemierzanej przez mieszkańców, a szczególnie uczniów pobliskiej szkoły. Wymaga wprowadzenia licznych udogodnień w zakresie komunikacji oraz podniesienia jego walorów estetycznych. Przewiduje się, iż będzie to przestrzeń przeznaczona do wypoczynku oraz aktywnego spędzania czasu. Projekt odkrywa potencjał niezwykle bogatej flory i fauny, a także walory przyrodnicze i klimatyczne (…). Bogata historia i tradycja regionu znajduje odwzorowanie w kompozycji i estetyce projektowanych elementów zagospodarowania terenu. Charakterystyczna struktura przestrzenna wpłynęła na zastosowane rozwiązania komunikacyjne oraz przebieg projektowanych szlaków pieszo-turystycznych. (…)
Jako detal urbanistyczno-krajobrazowy zaprojektowano przestrzeń nowego centrum komunikacyjnego i (…) budynek dworca o charakterystycznej, nowoczesnej konstrukcji, stanowiący nową dominantę architektoniczną, zaniedbanej dotąd przestrzeni. Obiekt wpłynie na zwiększenie komfortu użytkowników. Budynek będzie zaopatrzony w sanitariaty, odpowiednio ogrzewany zimą, a klimatyzowany latem. Dzięki licznym przeszkleniom, przestronna poczekalnia umożliwi pasażerom obserwację nadjeżdżających pojazdów. W zakresie infrastruktury na terenie dworca przewidziano cztery zadaszone stanowiska dla autobusów regionalnych, jedno stanowisko dla autobusów dalekobieżnych, trzy stanowiska dla taksówek, oraz dwie strefy postojowe K+R. Wprowadzono nowy system oświetlenia. Zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoba na wózku, dzięki odpowiednio wyprofilowanym, licznym pochylniom, bez problemu będzie mogła dostać się na dworzec oraz perony. z kolei dla osób niewidomych przygotowano linie prowadzące, ułatwiające poruszanie się oraz tyflomapę do uzyskiwania niezbędnych informacji. Dodatkowym wsparciem będzie informacja głosowa. Nowoczesnym elementem będą tablice wyświetlające rozkłady jazdy wewnątrz budynku. Projekt objął również zmiany w nawierzchni oraz nowe nasadzenia zieleni. (…) Na terenie dworca przewidziano ruch jednokierunkowy, bez zmiany jego dotychczasowej organizacji. Będzie to miejsce (…) integrujące lokalną społeczność. Projekt zakłada doposażenie terenu o nowe strefy funkcjonalne, pełniej wykorzystujące potencjał lokalizacji. Celem opracowania nowego węzła komunikacyjnego jest przede wszystkim uporządkowanie i wprowadzenie ładu w zdezorganizowanej dotychczas przestrzeni oraz wykreowanie miejsca funkcjonalnego, estetycznego i ekologicznego.
Następnym kluczowym założeniem jest (…) zaprojektowanie nowej przestrzeni rekreacyjnej (…) wokół kładki, umożliwiającej przedostanie się z ulicy Podzamcze na ulicę 3 Maja. Projekt zagospodarowania brzegów Kanału Ulga zakłada podkreślenie tej specyficznej, cennej przyrodniczo przestrzeni i wzmocnienie otwarć widokowych w kierunku centrum miasta. Jest to miejsce ważne nie tylko z punktu widzenia komunikacyjnego, ale także przez wzgląd na istniejący w pobliżu niegdyś zamek, oraz powiązania widokowe z wieżą kościoła i cerkwi. Przestrzeń, występującej na projektowanym obszarze skarpy, została ukształtowana w formie organicznych, zielonych tarasów. Pozwoli to lepiej zintegrować obszar tuż za murem Hrubieszowskiego Domu Kultury z nadwodną promenadą. Łagodnie opadający, w kierunku „kanału ulgi” teren, stanowić będzie przestrzeń do rekreacji z wyeksponowanym widokiem na wodę. Ponadto zaprojektowane tarasy i liczne, możliwe do zaaranżowania siedziska, stwarzają okazję do organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. Tarasowy charakter skarpy pozwala na poszerzenie wybranych platform oraz wpisanie w ich obszar dodatkowych funkcji. Szeroki pas promenady nad rzeką zostanie zaaranżowany, jako ścieżka edukacyjna o charakterze przyrodniczym. Projekt przewiduje lokalizację instalacji, w postaci tablic informacyjnych, mających uświadamiać potencjał tkwiący w dziedzictwie historycznym i kulturowym miasta. Całość opracowania dopełni spójna identyfikacja wizualna, w postaci elementów małej architektury i odpowiednio skomponowana zieleń.

Autorka: inż. arch. kraj. Wiktoria Bogdanowicz
Tytuł pracy: „HRUBIESZOWSKIE BULWARY – CENTRUM KOMUNIKACYJNE W KONTEKŚCIE ZIELONEGO UKŁADU MIASTA”
Promotor: dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK
Konsultacje komunikacyjne: dr inż. Mariusz Dudek
Konsultacje techniczne: dr inż. Marta Łapuszek
Recenzent: dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek

Krótki opis projektu (fragmenty z autorskiego opisu pracy dyplomowej):
Celem projektu jest opracowanie koncepcji zielonego układu miasta Hrubieszowa – „Hrubieszowskich Bulwarów”. (…) Koncepcja „Hrubieszowskich Bulwarów” to szkielet dopełniający i porządkujący układ zieleni w mieście. Układ opiera się na 4 ulicach: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ludnej, Prostej, Stanisława Staszica oraz (…) Centrum Komunikacyjnym. Ostatni element będzie nie tylko na nowo zaprojektowanym dworcem autobusowym, ale także nową, bezpieczną przestrzenią wokół obiektów usługowych, stanowiącą centrum życia mieszkańców Hrubieszowa. (…) Głównym celem było zapewnienie jak największej ilości przestrzeni zielonych z zachowaniem wszystkich wytycznych, co do kształtowania przestrzeni komunikacyjnych. W miejscach, gdzie tylko jest to możliwe pasy ruchu zostały zwężone do minimalnych szerokości, kosztem czego powstały nowe tereny zieleni bądź ścieżki rowerowe. Projekt zakłada również uzupełnienie istniejącego systemu zieleni, dlatego rośliny, które zostały zaproponowane to gatunki rodzime, występujące na terenie miasta. Podczas kształtowania nowych układów ulic oraz zagospodarowania przestrzeni dworca kierowano się ideą krajobrazu codziennego, tzw. everyday landscape. Postawiono na proste rozwiązania, poprawiające jakość życia codziennego mieszkańców miasteczka. Zwornikiem całego układu Hrubieszowskich Bulwarów jest Centrum Komunikacyjne, na które składa się dworzec autobusowy oraz otaczająca go przestrzeń o charakterze usługowo-rekreacyjnym. Projekt dworca jest w pełni inkluzyjny, a rozwiązania, które zostały zaproponowane odpowiadają potrzebom mieszkańców. Przestrzeń dworca została przeprojektowana w taki sposób, aby stwarzała jak najmniej miejsc kolizyjnych. W projekcie dużą uwagę zwrócono na aspekt błękitno-zielonej infrastruktury. Wprowadzając takie rozwiązania jak ogrody deszczowe, łąki kwietne czy zielone dachy, pozwalające na odprowadzenie i magazynowanie wody deszczowej. Rozwiązania te mają głównie na celu łagodzenie skutków miejskiej wyspy ciepła, polepszenie jakości powietrza oraz stworzenie miejsc spotkań i aktywności na świeżym powietrzu. Wprowadzanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury przynosi również korzyści dla przyrody, umożliwiają one migrację gatunków (…) oraz tworzą miejsca dla swobodnego rozwoju przyrody – schronienia dla zwierząt, polepszenie warunków glebowych dla rozwoju roślin. Nowy układ kompozycyjny tworzy przyjemną dla człowieka przestrzeń, w której można poczekać na autobus, zrobić zakupy lub spędzić wolny czas (…). Kompozycja nawiązuje do małomiasteczkowego charakteru miasta i stanowi jednolitą całość pod względem funkcjonalnym oraz estetycznym.


WSPOMNIENIE PRAKTYK WAKACYJNYCH I PLENERU MALARSKIEGO W HRUBIESZOWIE

Wakacje i upalne lato w pełni!
Dzielimy się zatem z Wami impresją z wakacyjnych praktyk naszych studentów w Hrubieszowie w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” związanych z realizacją zadania „Hrubieszowski dom z klimatem”…
Doskonałą ilustracją muzyczną tego specyficznego klimatu jest nostalgiczny utwór Teatru Piosenki MŁYN „Miasteczko na H.”
(słowa, muzyka: Andrzej Pakuła; aranżacja, śpiew: Tomasz Brudnowski)

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT PN. „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”

https://miasto.hrubieszow.pl/content/konferencja-inauguruj%C4%85ca-projekt-pn-rozw%C3%B3j-lokalny-hrubieszowa-od-partycypacji-do-realizacji

19 lipca 2022 roku Urząd Miasta Hrubieszów zorganizował konferencję w ramach projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.
Celem konferencji było zaprezentowanie głównych założeń projektu i dotychczas przeprowadzonych działań, w tym także zadań realizowanych przez partnera projektu – Politechnikę Krakowską.
Program konferencji obejmował wystąpienia przedstawicieli Miasta Hrubieszów w osobach Pani Burmistrz Marty Majewskiej oraz Zastępcy Burmistrza Pana Pawła Wojciechowskiego, który przedstawił zakres projektu. Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej omówili Program „Rozwój Lokalny”, z którego Hrubieszów otrzymał dofinansowanie. Spojrzenie na rozwój Hrubieszowa zaprezentowali eksperci Związku Miast Polskich, wspierającego miasto merytorycznie w realizacji projektu. Kluczowym punktem wydarzenia była wizyta i prezentacja delegacji z miasta Elverum w Norwegii. Konferencję zakończyło wystąpienie dr inż. arch. Izabeli Sykty, reprezentującej Politechnikę Krakowską – partnera projektu. W prezentacji omówiono zakres współpracy, dotychczas zrealizowane i planowane działania w ramach zadań „Centrum komunikacyjne miasta Hrubieszów” i „Dom z klimatem”.  

Poniżej przedstawiamy skrót wystąpienia Izabeli Sykty, koordynatora projektu ze strony Politechniki Krakowskiej  pt. „Działania realizowane przez partnera projektu – Politechnikę Krakowską”:

Więcej o konferencji na stronach i mediach społecznościowych Miasta Hrubieszów 
ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI:
https://miasto.hrubieszow.pl/content/rozw%C3%B3j-lokalny-hrubieszowa-%E2%80%93-od-partycypacji-do-realizacji
WIZYTA PRZEDSTAWICIELI MIASTA ELVERUM Z NORWEGII:
https://miasto.hrubieszow.pl/content/wizyta-przedstawicieli-miasta-elverum-z-norwegii 
FB: https://www.facebook.com/rozwojlokalnyhrubieszowa  
INFORMACJA O KONFERENCJI W PANORAMIE LUBELSKIEJ: https://lublin.tvp.pl/61372485/19-lipca-2022-g-1830  

PRAKTYKI INWENTARYZACYJNE I PLENER MALARSKI STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK W HRUBIESZOWIE 4 – 15 LIPCA 2022 

W ramach realizacji projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji i zadania „Hrubieszowski dom z klimatem” w lipcu br. odbyły się w Hrubieszowie praktyki inwentaryzacyjne i plener malarski, integrujące studentów architektury i architektury krajobrazu oraz trzy katedry WAPK – Katedrę Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Katedrę Architektury Krajobrazu i Katedrę Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wykonane w ramach praktyk i pleneru inwentaryzacje architektoniczno-konserwatorsko-krajobrazowe starych drewnianych domów z ogrodami, w tym Domu Profesora Wiktora Zina, tzw. „Zinówki” są jednym z etapów prac badawczych studialno-projektowych, których celem jest rejestracja i dokumentacja historycznej zabudowy mieszkalnej Hrubieszowa. Wracając do dawnych tradycji praktyk studenckich, zapoczątkowanych i kontynuowanych przez wiele lat przez Profesora Zina, Hrubieszów ponownie gościł studentów architektury z Politechniki Krakowskiej, którzy poprzez inwentaryzacje, rysunki, szkice i obrazy, starali się utrwalić piękno i specyficzny klimat hrubieszowskich krajobrazów oraz charakterystyczne elementy architektoniczne i roślinność tradycyjnych domów z ogrodami. Wykonane przez studentów prace mają nie tylko cel dokumentacyjny, ale przede wszystkim mają wskazać na wartość i potencjał dziedzictwa kulturowego i architektonicznego historycznej zabudowy miasta dla jego rozwoju. 

>>> PRAKTYKA INWENTARYZACYJNA ARCHITEKTONICZNA w Katedrze Historii i Konserwacji Zabytków WAPK,  podczas której studenci III roku architektury – Weronika Bałazy, Julia Jedynak, Mikołaj Patriak, Karolina Pietrzkiewicz, Pola Wrońska i Agnieszka Zuba pod opieką Pań dr hab. inż. arch. Jolanty Sroczyńskiej, prof. PK i mgr inż. arch. Dominiki Strzałki-Rogal – zinwentaryzowali kilkanaście starych domów oraz tradycyjnych detali architektonicznych elewacji, ganków, dekoracji snycerskich, drzwi i okien, posługując się klasycznymi metodami pomiarowo-rysunkowymi, jak i techniką skanowania 3D. W Domu Profesora Wiktora Zina, tzw. „Zinówce” została przeprowadzona pełna inwentaryzacja architektoniczna, w której wykorzystano także efekty praktyk inwentaryzacyjnych wykonanych w 2018 roku przez studentów architektury z Politechniki Lubelskiej <<< 

>>> PRAKTYKA INWENTARYZACYJNA ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWA w Katedrze Architektury Krajobrazu WAPK  KAK, podczas której studentki architektury krajobrazu – Angelika Duda, Zuzanna Fijak, Alicja Gryga, Patrycja Kulawiak, Nicole Kwaśniewska, Sylwia Madej, Karolina Michalec, Izabela Motyka, Izabela Niemiec i Natalia Nowak pod opieką Pań dr inż. arch. Izabeli Sykty i mgr inż. Katarzyny Fabijanowskiej – inwentaryzowały i dokumentowały fotograficznie stan istniejący zagospodarowania działek, obiekty gospodarcze i małej architektury, nawierzchnie oraz wykonały szczegółową inwentaryzację zieleni w ogrodach przydomowych <<< 

>>> PLENER MALARSKI w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPK, podczas którego studentki architektury krajobrazu – Wiktoria Bartosik, Anna Brach, Katarzyna Fejfer, Zofia Frączek, Magdalena Marasik, Ewelina Mosur, Weronika Zielińska pod opieką Pani dr hab. inż. arch. Beaty Makowskiej, prof. PK – z talentem i wielką wrażliwością „odmalowały” krajobraz miasteczka nad Huczwą i klimaty domów hrubieszowskich w otoczeniu ogrodowym <<< 

>>> PRAKTYKI ZAWODOWE „PRZEDDYPLOMOWE” w Katedrze Architektury Krajobrazu WAPK, podczas których studentki Anna Brach, Katarzyna Fejfer, Zuzanna Chrzanowska i Julia Cierniak pod opieką Pań dr inż. arch. Izabeli Sykty i mgr inż. Katarzyny Fabijanowskiej – opracowały szczegółową inwentaryzację ogrodu przy Domu Profesora Zina i projekt gospodarki zielenią, a także praktycznie uczestniczyły w pracach porządkowych w ogrodzie, w których dzielnie wspierali nas strażacy z OSP w Hrubieszowie wstępnie oczyszczając teren, co umożliwiło wykonanie inwentaryzacji. > https://www.facebook.com/groups/1426441644239430/permalink/3200491040167806/   

W ramach praktyki przygotowano także wstępną dyspozycję przestrzenną do koncepcji ogrodu, która ma stanowić materiał wyjściowy do planowanego projektu studenckich kół naukowych pt. „Zinówka – Reaktywacja!” <<< 

Bardzo dziękujemy wszystkim studentom architektury i architektury krajobrazu WAPK uczestniczącym w praktykach i plenerze malarskim za wielkie zaangażowanie i wkład pracy, prowadzącym i opiekunom – Paniom Profesor Jolancie Sroczyńskiej, Agacie Zachariasz i Beacie Makowskiej, Pani Izabeli Sykcie, Katarzynie Fabijanowskiej i Dominice Strzałce-Rogal za organizację, prowadzenie prac terenowych i korekt na miejscu oraz profesjonalne wspomaganie studentów.  

Podczas praktyk korzystaliśmy z merytorycznego wsparcia i oprowadzania podczas wizji studialnych przez lokalnych ekspertów – Pani konserwator zabytków Marii Fornal i Pana Łukasza Krawczyka – regionalisty, pasjonata historii i architektury Hrubieszowa. Bardzo dziękujemy! 

Dziękujemy Pani dr hab. inż. arch. Natalii Przesmyckiej, prof. PL, kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej za udostępnienie materiałów i dokumentacji inwentaryzacyjnych Domu Profesora Zina wykonanych przez studentów WBiA PL. Mamy nadzieję, że będzie to początek szerszej współpracy między naszymi Wydziałami! 

Wielkie podziękowania dla mieszkańców Hrubieszowa za udostępnienie swoich posesji  do prac inwentaryzacyjnych, za serdeczne przyjęcie, za wszystkie opowiedziane historie domów, ogrodów i ich mieszkańców … Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Czajkowskiej za goszczenie nas w Domu Profesora Wiktora Zina, za możliwość przebywania i pracy w tym niezwykłym i pełnym śladów przeszłości miejscu.  

Udzieliliśmy wywiadu dla Radia Lublin – przedstawiliśmy główne założenia, cele projektu i zakres działań Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach zadania „Hrubieszowski dom z klimatem”. Szczególnie podkreślaliśmy rolę studentów w pracach badawczych dokumentujących stan zachowania historycznej zabudowy mieszkalnej w Hrubieszowie i towarzyszących jej ogrodów, a także w planowanych pracach projektowych, m.in. w projekcie studenckich kół naukowych pt. „Zinówka – Reaktywacja!” > https://radio.lublin.pl/2022/07/zinowka-reaktywacja-studenci-beda-inwentaryzowac-drewniane-domy-i-ogrody-w-hrubieszowie/  

Efekty praktyk i pleneru zostaną zaprezentowane na wystawach na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowskim Domu Kultury w jesieni, będą opublikowane w monografii pt. „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa – historia, tradycja, duch miejsca. Część I”, wraz ze spacerownikiem, mini-przewodnikiem po trasie turystycznej „Hrubieszowski dom z klimatem”.   

Wszystkich zainteresowanych dalszymi pracami w ramach zadania – „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM” – ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA DO PROJEKTU pn. „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”!!!   

Relacja z warsztatów 25-27 maja 2022 „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”

Przeprowadziliśmy partycypacyjne warsztaty projektowe na temat „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”!

Kolejne dni wypełniła intensywna praca w trzech interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Po dwóch latach pracy zdalnej doświadczenie wspólnej pracy twórczej w obliczu skomplikowanego zadania było dużym wyzwaniem, ale także owocnym czasem intensywnego kontaktu oraz ożywionej wymiany myśli i pomysłów.

W dniach 25, 26 i 27 maja 2022 roku odbyły się w Hrubieszowskim Domu Kultury partycypacyjne warsztaty projektowe pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”. Uczestniczyli w nich studenci Politechniki Krakowskiej z trzech kierunków – architektury, architektury krajobrazu i transportu, którzy pod okiem pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni Izabeli Sykty, Agnieszki Ozimek, Anny Staniewskiej, Karoliny Porady, Jacka Konopackiego, Krzysztofa Barnasia, Olgi Kani z WAPK i Mariusza Dudka z WIL PK pracowali nad koncepcjami zagospodarowania zbiorczego przystanku autobusowego przy ulicy Piłsudskiego przed supermarketem Stokrotka w Hrubieszowie. Warsztaty objęła patronatem Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Pani dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK.

Prace projektowe poprzedziła  wizja lokalna na miejscu, oraz prezentacje problemowe poświęcone zagadnieniom tożsamości miejsca, projektowania uniwersalnego i dostępności, transportu publicznego, zielonej infrastruktury i rozwiązań proekologicznych, małej architektury, identyfikacji wizualnej i tyflografiki oraz nowoczesnych technologii w przestrzeni publicznej. Następnie odbyły się spotkania partycypacyjne: lekcje warsztatowe z młodzieżą szkół ponadpodstawowych z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz przedstawicielami grup użytkowników przestrzeni o specjalnych potrzebach, w tym osobami niewidomymi i niedowidzącymi oraz reprezentującymi potrzeby osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z niepełnosprawnością intelektualną z Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także z przedstawicielami Miejskiej Służby Drogowej i lokalnych przewoźników. Spotkania partycypacyjne były dla studentów – przyszłych architektów, architektów krajobrazu i inżynierów transportu – bezcenną lekcją, uwrażliwiającą ich na potrzeby osób z dysfunkcjami ruchu i zmysłów w ich przyszłej pracy zawodowej.

Prezentacja roboczych koncepcji projektowych, uroczyste zakończenie warsztatów i dyskusja z udziałem przedstawicieli Biura Projektu Rozwój Lokalny, uczestniczących w warsztatach uczniów szkół średnich, przedstawicieli osób niepełnosprawnych, odbyły się w piątkowe popołudnie w HDK. Smaczny poczęstunek na  finisażu warsztatów przygotowali uczniowie ZS nr 1.

Organizatorzy warsztatów składają podziękowania dyrekcji Hrubieszowskiego Domu Kultury za gościnę, dyrekcjom i nauczycielom  I LO im. Staszica oraz Zespołu Szkół nr 1 za życzliwe przyjęcie i możliwość przeprowadzenia  lekcji warsztatowych.  Wszystkim uczestnikom spotkań – Panu Józefowi Miechowi i Pani Łucji Hojdzie z Polskiego Związku Niewidomych, Mamom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, osobom z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Werbkowicach i Hrubieszowie – dziękujemy za aktywny udział. Wasze doświadczenia i wskazówki były cennym impulsem projektowym!

Dziękujemy wszystkim studentom uczestniczącym w warsztatach – z kierunku architektura: Krzysztofowi Migaczowi, Emilii Dulewicz i Natalii Głód, z kierunku architektura krajobrazu: Wiktorii Bogdanowicz, Aleksandrze Szczypce, Barbarze Grycman, Julii Cierniak, Małgorzaty Pięciorak, oraz z kierunku transport: Wiktorii Molesztak, Magdalenie Wysowskiej, Jakubowi Ucińskiemu, Jakubowi Florczykiewiczowi i Lechosławowi Grochowskiemu – za kreatywną pracę zespołową i ciekawe wizje projektowe centrum komunikacyjnego Hrubieszowa.

Niebawem Biuro Projektu Rozwoju Lokalnego ogłosi konkurs internetowy z głosowaniem, w którym mieszkańcy miasta będą mogli wybrać spośród trzech wizji przygotowanych w czasie warsztatów tą koncepcję, która najbardziej się im podoba i spełnia ich oczekiwania. 

Prace warsztatowe będą prezentowane na wystawie na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowskim Domu Kultury w jesieni 2022 r.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy!!!

ZAPROJEKTUJMY RAZEM CENTRUM KOMUNIKACYJNE HRUBIESZOWA !

Miej wpływ na to jak będzie wyglądał i funkcjonował nowy węzeł komunikacyjny w Hrubieszowie!

Wykaż się kreatywnością, spróbuj swych sił jako projektant! Bądź aktywny i zapisz się na warsztaty podczas których wraz z profesjonalistami stworzysz nową, lepszą przestrzeń dla swojej społeczności.

O początkach współpracy, związku Politechniki z Hrubieszowem i pierwszych efektach naszej pracy…

W marcowym numerze Naszej Politechniki, czyli czasopisma naszej uczelni ukazał się artykuł szeroko opisujący zadania podejmowane w projekcie i pierwsze efekty współpracy, czyli prace dyplomowe związane z Centrum Komunikacyjnym Hrubieszowa. W artykule szczególną uwagę poświęcono historii współpracy architektów krajobrazu z Politechniki Krakowskiej z Miastem Hrubieszów w ostatnich latach sentymentalnym związkom z osobą profesora Wiktora Zina oraz ekologicznym aspektom zaproponowanym w pracach dyplomowych przez absolwentki architektury i architektury krajobrazu. Prezentowane na naszej stronie prace cechuje duża wrażliwość na problemy miejsca, które mogą być rozwiązane dzięki zasadom projektowania uniwersalnego, które bierze pod uwagę potrzeby wielu użytkowników przestrzeni i likwiduje bariery architektoniczne – zwłaszcza dla pieszych i osób z niepełnosprawnościami. Zastosowane rozwiązania estetyczne i techniczne takie jak zielone dachy, ogrody deszczowe, pokryte zielenią ekrany akustyczne i dobór gatunków do nasadzeń zieleni publicznej są wyrazem nowoczesnego podejścia do projektowania przestrzeni publicznej, która jednocześnie ma demonstrować odpowiedzialność projektantów i kształtować świadomość ekologiczną użytkowników. Jest to istotny aspekt kształcenia studentów architektury krajobrazu i architektury na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

Życzenia Wielkanocne i zaproszenie na warsztaty

Zespół projektu działający na Politechnice Krakowskiej życzy Radosnych Świąt Wielkanocnych! 

I już dziś zapowiadamy, że 25 kwietnia na naszej stronie zostanie uruchomiony formularz zgłoszeniowy na warsztaty, które pozwolą działać razem z nami! Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej w Hrubieszowie i chcesz zmieniać na lepsze swoje miasto, to dołącz do naszych warsztatów! 

Już teraz zapowiadamy, że w dniach 25-27 maja 2022 roku (środa-piątek) w Hrubieszowie odbędą się warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich z Wydziału Architektury i Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z udziałem uczniowie szkół średnich z Hrubieszowa i okolicznych miejscowości oraz studentów kierunków architektura, architektura krajobrazu, transport i gospodarka przestrzenna oraz studenckimi kołami naukowymi z Wydziału Architektury SKN Krajobrazy i UrbanLab oraz Koła Naukowego Transportu „Transit”. 

Celem warsztatów będzie praca nad roboczą koncepcją Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa – nową „bramą do miasta”. Dołącz do nas, jeśli chcesz, aby Twoje miasto miało dostępny, funkcjonalny i ekologiczny punkt komunikacji zbiorowej! Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Wyniki tych warsztatów projektowych oraz prac dyplomowych wykonanych przez studentów architektury i architektury krajobrazu staną się podstawą do opracowania koncepcji i wytycznych projektowych do realizacji głównego centrum przesiadkowego komunikacji zbiorowej w Hrubieszowie, tej tak ważnej pod względem funkcjonalnym i wizerunkowym przestrzeni zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Wyniki warsztatów zostaną również zaprezentowane na wystawie po-warsztatowej oraz na stronach i mediach społecznościowych projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.  

Wyjazd studyjny do Hrubieszowa z dyplomantami magisterskimi w ramach realizacji działania „Centrum komunikacyjne miasta Hrubieszów” – 7-8 kwietnia 2022

Za nami kolejna robocza wizyta w Hrubieszowie – tym razem z dyplomantkami magisterskimi, które podjęły temat centrum komunikacyjnego miasta.  Wizja terenowa rozpoczęła się od zapoznania się z uwarunkowaniami lokalizacji głównego węzła przesiadkowego i jego najbliższego otoczenia.  

Następnie w celu analizy szerszych powiązań urbanistyczno-krajobrazowych projektowanego centrum odbyliśmy spacer studialny po mieście z Panią architekt Annę Dąbrowską-Wójcik z Biura Projektu Rozwój Lokalny. Spacer wokół „wyspy hrubieszowskiej” odsłonił ogromny potencjał krajobrazowy, rekreacyjny i turystyczny terenów nad rzeką Huczwą i Kanałem Ulga.  

Hrubieszowskie bulwary, parki rzeczne, rekreacyjne zagospodarowanie brzegów, pętla kajakowa wokół Wyspy … to tylko niektóre z koncepcji, które być może znajdą swoje rozwinięcie w projektach dyplomowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej jeszcze w tym roku.   

Wizyta studyjna zakończyła się w siedzibie Biura Projektu Rozwoju Regionalnego w zrewitalizowanym dworku przy ul. Staszica 9. Tam zapoznano się ze szczegółowymi materiałami dotyczącymi projektu centrum komunikacyjnego.  

Udzielono też wywiadu dla TVP Lublin, podczas którego zaprosiliśmy mieszkańców Hrubieszowa na warsztaty partycypacyjne pt. „Centrum Komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”, podczas których studenci Politechniki Krakowskiej z trzech kierunków – architektury, architektury krajobrazu i transportu – wspólnie z uczniami szkół średnich z Hrubieszowa i okolic będą wspólnie projektować główny węzeł komunikacji autobusowej miasta jako miejsce dostępne dla wszystkich, funkcjonalne i ekologiczne.