Życzenia Wielkanocne i zaproszenie na warsztaty

Zespół projektu działający na Politechnice Krakowskiej życzy Radosnych Świąt Wielkanocnych! 

I już dziś zapowiadamy, że 25 kwietnia na naszej stronie zostanie uruchomiony formularz zgłoszeniowy na warsztaty, które pozwolą działać razem z nami! Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej w Hrubieszowie i chcesz zmieniać na lepsze swoje miasto, to dołącz do naszych warsztatów! 

Już teraz zapowiadamy, że w dniach 25-27 maja 2022 roku (środa-piątek) w Hrubieszowie odbędą się warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich z Wydziału Architektury i Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z udziałem uczniowie szkół średnich z Hrubieszowa i okolicznych miejscowości oraz studentów kierunków architektura, architektura krajobrazu, transport i gospodarka przestrzenna oraz studenckimi kołami naukowymi z Wydziału Architektury SKN Krajobrazy i UrbanLab oraz Koła Naukowego Transportu „Transit”. 

Celem warsztatów będzie praca nad roboczą koncepcją Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa – nową „bramą do miasta”. Dołącz do nas, jeśli chcesz, aby Twoje miasto miało dostępny, funkcjonalny i ekologiczny punkt komunikacji zbiorowej! Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Wyniki tych warsztatów projektowych oraz prac dyplomowych wykonanych przez studentów architektury i architektury krajobrazu staną się podstawą do opracowania koncepcji i wytycznych projektowych do realizacji głównego centrum przesiadkowego komunikacji zbiorowej w Hrubieszowie, tej tak ważnej pod względem funkcjonalnym i wizerunkowym przestrzeni zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Wyniki warsztatów zostaną również zaprezentowane na wystawie po-warsztatowej oraz na stronach i mediach społecznościowych projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.  

Wyjazd studyjny do Hrubieszowa z dyplomantami magisterskimi w ramach realizacji działania „Centrum komunikacyjne miasta Hrubieszów” – 7-8 kwietnia 2022

Za nami kolejna robocza wizyta w Hrubieszowie – tym razem z dyplomantkami magisterskimi, które podjęły temat centrum komunikacyjnego miasta.  Wizja terenowa rozpoczęła się od zapoznania się z uwarunkowaniami lokalizacji głównego węzła przesiadkowego i jego najbliższego otoczenia.  

Następnie w celu analizy szerszych powiązań urbanistyczno-krajobrazowych projektowanego centrum odbyliśmy spacer studialny po mieście z Panią architekt Annę Dąbrowską-Wójcik z Biura Projektu Rozwój Lokalny. Spacer wokół „wyspy hrubieszowskiej” odsłonił ogromny potencjał krajobrazowy, rekreacyjny i turystyczny terenów nad rzeką Huczwą i Kanałem Ulga.  

Hrubieszowskie bulwary, parki rzeczne, rekreacyjne zagospodarowanie brzegów, pętla kajakowa wokół Wyspy … to tylko niektóre z koncepcji, które być może znajdą swoje rozwinięcie w projektach dyplomowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej jeszcze w tym roku.   

Wizyta studyjna zakończyła się w siedzibie Biura Projektu Rozwoju Regionalnego w zrewitalizowanym dworku przy ul. Staszica 9. Tam zapoznano się ze szczegółowymi materiałami dotyczącymi projektu centrum komunikacyjnego.  

Udzielono też wywiadu dla TVP Lublin, podczas którego zaprosiliśmy mieszkańców Hrubieszowa na warsztaty partycypacyjne pt. „Centrum Komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”, podczas których studenci Politechniki Krakowskiej z trzech kierunków – architektury, architektury krajobrazu i transportu – wspólnie z uczniami szkół średnich z Hrubieszowa i okolic będą wspólnie projektować główny węzeł komunikacji autobusowej miasta jako miejsce dostępne dla wszystkich, funkcjonalne i ekologiczne.  

PRACE DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE DOTYCZĄCE CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO HRUBIESZOWA  

KONCEPCJE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI  DO REALIZACJI” PRZEZ STUDENTÓW ARCHITEKTURY I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WAPK 

W dniu 1 lutego 2022 roku – w ramach sesji obron dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – zaprezentowano prace dyplomowe inżynierskie dotyczące Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa. 

W spotkaniu uczestniczyli zdalnie goście z Hrubieszowa – Pani Burmistrz Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Pan Paweł Wojciechowski i Kierownik Biura Projektu Rozwój Lokalny Pan Radosław Dąbrowski.  Komisji dyplomowej przewodniczyła dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK. 

 Prace przygotowano w oparciu o informacje i wytyczne otrzymane od samorządu lokalnego miasta Hrubieszowa. Były one swoim zakresem zbliżone do planowanego do realizacji działania CENTRUM KOMUNIKACYJNE MIASTA HRUBIESZOWA w ramach projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”. Ze względu na specyfikę i wymagania regulaminów dyplomowania prac inżynierskich zakres wykonanych prac został nieco zmodyfikowany. Tym niemniej Autorki projektów – Agata Stasiowska z kierunku Architektura oraz Magdalena Marasik i Dagmara Andrzejewska z kierunku Architektura krajobrazu – podjęły się wymagającego zadania rozwiązania problemów komunikacyjnych obszaru, uporządkowania i estetyzacji przestrzeni, biorąc pod uwagę możliwości wprowadzenia rozwiązań pro-ekologicznych, a także zwiększających dostępność i bezpieczeństwo użytkowników. Wiele uwagi poświęcono aspektom tożsamości miejsca, odnosząc się do lokalnych i wielokulturowych tradycji Hrubieszowa oraz lokalizacji miasta jako „wschodniej bramy” Polski i Unii Europejskiej.   

Jako pierwsza swój projekt zaprezentowała absolwentka studiów inżynierskich w zakresie Architektury – Pani inż. arch. Agata Stasiowska (praca przygotowana w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9, promotor: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł). Jej projekt obejmował koncepcję układu drogowego oraz projekt nowoczesnego pawilonu dworcowego o formie nawiązującej do bramy, zapewniającego niezbędne zaplecze dla obsługi ruchu podróżnych, zintegrowanego z pokrytym roślinnością ekstensywną zielonym dachem nakrywającym cały obiekt i perony dla busów i autokarów. 

Następnie zostały zaprezentowane dwie prace z zakresu Architektury krajobrazu, których Autorki tego dnia przystępowały również do egzaminu dyplomowego inżynierskiego. 

Jako pierwsza prezentowała swoją pracę Pani Magdalena Marasik (praca przygotowana w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8, promotor: dr inż. arch. Anna Staniewska), która skupiła się w organizacji przestrzeni centrum komunikacyjnego na nadaniu priorytetu pieszym, rozdzieleniu komunikacji dojazdowej i autobusowej, przy zapewnieniu odpowiednich parametrów dla zatok przystankowych dla różnych typów pojazdów. Koncepcję uzupełniał pomysły na bryły „zielonych przystanków” i kształt kubatury niewielkiego dworca. Projektowane obiekty łączyły płynne linie dachów pokrytych mieszanką rodzimych roślin, charakterystycznych dla regionu, pod nazwą „Łąka Hrubieszowska”. 

Jako druga wystąpiła Pani Dagmara Andrzejewska (praca przygotowana w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Paweł Mika), która szczególnie skupiła się na problemie ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem i smogiem komunikacyjnym. W swoim projekcie zaproponowała przekrycie zielonym dachem przystanku i peronu dla pasażerów oraz różne warianty wprowadzenia zielonych ekranów akustycznych.

W zaprezentowanych projektach dyplomowych pojawiło się bardzo wiele interesujących pomysłów i rozwiązań w duchu projektowania uniwersalnego, zwiększenia inkluzyjności przestrzeni, podniesienia jej jakości estetycznej, funkcjonalnej i pro-środowiskowej. Projekty te będą poddane dalszym analizom i wraz z planowanymi w przyszłym semestrze projektami dyplomowymi magisterskimi staną się podstawą do opracowania wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego opracowanej wspólnie przez pracowników i dyplomantów WAPK. Wszystkie opracowane projekty dyplomowe dotyczące Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa będą prezentowane na wystawach na Politechnice Krakowskiej i Hrubieszowie oraz opublikowane w Katalogu towarzyszącym wystawom. 

Informacje o projekcie HDK

Działanie pt. „Hrubieszowski Dom z Klimatem” (HDK) jest realizowane przy udziale pracowników  naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach współpracy Katedry Architektury Krajobrazu (A-8) z Katedrą Historii Architektury i Konserwacji Zabytków(A-1), Katedrą Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego(A-5) i Katedrą Rysunku Malarstwa i Rzeźby(A-7). 

Ogólny zakres prac obejmuje opracowanie i wydruk monografii dotyczących drewnianych domów hrubieszowskich („Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa –historia, tradycja, duch miejsca. Część I” wraz ze „spacerownikiem oraz „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa –projektowanie w zgodzie z tradycją. Część II”) a także organizację ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-krajobrazowego dla studentów architektury i architektury krajobrazu na projekt „Hrubieszowskiego domu i ogrodu z klimatem”. Ponadto powstanie katalog wybranych projektów. Działaniu będą towarzyszyć różne formy prac naukowych, badawczych i dydaktycznych ( w tym kwerendy archiwalne i badania terenowe, w tym praktyki studenckie inwentaryzacyjno-architektoniczno-krajobrazowe, plenery malarskie, prace kół naukowych, organizację konkursu studenckiego, opracowanie koncepcji projektowych „domów z klimatem” we współpracy pracowników i studentów WAPK, wystawy i inne. Wszystkie etapy prac będą podsumowane publikacjami (monografie, katalogi, artykuły naukowe wieloautorskie we współpracy ze studentami), publikacje na stronach i w czasopismach internetowych

Informacje o projekcie HCK

Zakres prac dotyczących działania „Centrum Komunikacyjne Miasta Hrubieszów – przygotowanie i wykonanie koncepcji oraz wytycznych do dokumentacji projektowej” (HCK) obejmuje opracowanie studialnych koncepcji projektowych zagospodarowania centrum komunikacyjnego, tj. dworca autobusowego w Hrubieszowie wraz z otoczeniem. Uczestniczą w nim studenci w ramach prac dyplomowych i pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Krakowskiej z Wydziały Architektury (Katedra Architektury Krajobrazu A-8 i Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9) oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. 

W ramach działania przewidziane są między innymi warsztaty projektowe z udziałem studentów z PK oraz uczniów szkół średnich z Hrubieszowa; opracowanie studialnych koncepcji w ramach dyplomów oraz wytycznych projektowych, a także publikacje, artykuły naukowe związane z problematyką rozwiązań krajobrazowych, architektonicznych towarzyszących zrównoważonemu projektowaniu centrów komunikacyjnych i zbiorczej komunikacji pasażerskiej. 

Podpisanie umowy partnerstwa, 2 grudnia 2021

W dniu 2 grudnia 2021 podpisano umowę partnerstwa między Gminą Miejską Hrubieszów a Politechniką Krakowską w celu współpracy w realizacji projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI” w Programie „Rozwój Lokalny”, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 

Umowę ze strony Politechniki, w imieniu Rektora uczelni, podpisała dr inż. arch. Izabela Sykta (koordynator projektu ze strony PK) oraz reprezentujący Miasto Hrubieszów Zastępca Burmistrza – Paweł Wojciechowski.

Liderem projektu jest Gmina Miejska Hrubieszów, a w projekcie uczestniczy liczna grupa partnerów instytucjonalnych oraz lokalnych organizacji pozarządowych (więcej na stronach: https://miasto.hrubieszow.pl/page/rozw%C3%B3j-lokalny-hrubieszowa-od-partycypacji-do-realizacji

Wizyta studyjna w Hrubieszowie 1 – 3 grudnia 2021

Reprezentanci zespołu projektowego w towarzystwie studentów odbyli wizytę studyjną w Hrubieszowie w ramach prac wstępnych do projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

Najpierw zapoznano się z lokalizacją przyszłego Centrum Komunikacyjnego, przeprowadzono pierwsze obserwacje oraz zapoznano się w uwarunkowaniami projektu dzięki prezentacji w UM Hrubieszowa.

Druga część wizyty studyjnej była związana z tradycyjnymi drewnianymi domami hrubieszowskimi. Najpierw odbyło się spotkanie z lokalnymi ekspertami (p. Łukasz Krawczyk) i regionalistami oraz przedstawicielkami organizacji kulturalnych miasta. Następnie uczestnicy odbyli spacer po mieście dokumentując wstępnie obiekty do dalszych badań.

Reprezentanci zespołu projektowego przed tzw. „Zinówką” – drewnianym domem hrubieszowskim związanym z rodziną prof. Wiktora Zina (1925-2007) urodzonego w Hrubieszowie architekta, rysownika, mistrza pokoleń historyków architektury, długoletniego wykładowcy Politechniki Krakowskiej, znawcy i badacza architektury historycznej i drewnianej. 

Ilustracja: Prowizoryczny parking pełniący funkcję punktu przesiadkowego komunikacji busowej w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego, stan obecny, grudzień 2021, fot. A. Staniewska

Ilustracja – spotkanie w przy obecnym tymczasowym dworcu autobusowym z p. Anną Wójcik-Dąbrowską z Urzędu Miasta Hrubieszowa, fot. A. Staniewska

Ilustracja: Jeden z tradycyjnych domów drewnianych typowych dla zabudowy Hrubieszowa, niestety popadający w ruinę, fot. A. Staniewska