admin

Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – ku realizacji.

Na terenie przyszłego Centrum komunikacyjnego w Hrubieszowie niedawno umieszczono tablicę pokazującą wizualizację przyszłego zagospodarowania terenu zgodnie z koncepcją wykonaną przez zespół projektowy z Politechniki Krakowskiej.
Jednocześnie Urząd Miasta Hrubieszowa czyni kolejne kroki, które zmierzają ku realizacji tego projektu:
W dniu 14 marca 2023 Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta Majewska – podpisała umowę z firmą INFORM Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin wykonania jest przewidziany na 11.08.2023 r.
Liderowi Projektu życzymy powodzenia we wdrażaniu koncepcji centrum komunikacyjnego jako „Nowej Bramy do Miasta”, która będzie witać odwiedzających Hrubieszów – Miasto z klimatem!

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy kartkę z pisanką z motywem „figur hrubieszowskich” i „łąki hrubieszowskiej” będących częścią aranżacji strefy „Bramy do Miasta” proponowanej w ramach koncepcji Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Drewniane rzeźby w strojach regionalnych mają być jednym z kilku elementów odwołującym się tożsamości miasta witających przybyszów do Hrubieszowa.
Z projektem Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego, którego realizacja jest jednym z wymiernych rezultatów projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” można zapoznać się w osobnym wpisie na naszej stronie.

Pożegnanie J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej profesora Andrzeja Białkiewicza

22 marca 2023 roku zmarł prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, który od września 2020 roku sprawował funkcję Rektora Politechniki Krakowskiej. Jego bogaty życiorys będący świadectwem wielkiego zaangażowania w sprawy uczelni, projektowania architektonicznego i nauki można poznać na stronach Uczelni.

Profesor z racji swoich zainteresowań oraz jako wieloletni kierownik Zakładu, a później Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, a także przyjaciel i współpracownik profesora Wiktora Zina – wielokrotnie odwoływał się do jego twórczości i dorobku. Wygłosił wykład laudacyjny podczas uroczystości nadania profesorowi Zinowi tytułu doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

W ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” Politechnika Krakowska odpowiada za realizację zadania „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”, związanego między innymi z ochroną tradycyjnej zabudowy mieszkalnej i krajobrazu Hrubieszowa, które niejednokrotnie na wykładach dla studentów architektury i mistrzowskich szkicach przedstawiał profesor Zin. Profesor Andrzej Białkiewicz wspierał zespół z Politechniki Krakowskiej w realizacji tego zadania, objął ogólnopolski konkurs studencki „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” swoim patronatem honorowym, miał być także jednym z autorów monografii, która ma się ukazać jako efekt naszej pracy.
Dziś żegnamy go tym cytatem z publikacji profesora Wiktora Zina, który był mu szczególnie bliski, i który przywoływał we wspomnieniach o profesorze:

„Rysunek dla architektów jest niewątpliwie tylko środkiem do uzyskania celu. Nie jest celem samym w sobie, jest ważną, ale nie  jedyną częścią architektonicznego warsztatu. Przy pomocy rysunku architekt może inicjować swe działanie zmierzające do organizacji przestrzeni, może sprawdzać słuszność swych  koncepcji. (…) Od biegłości opanowania rysunku w dużej mierze zależy zatem cały proces projektowania”.
W. Zin, „Nauczanie rysunku, malarstwa i  rzeźby  dla  architektów”.  Wstęp  do  katalogu  „Wystawa prac studentów”, Kraków, maj 1979.

Z pełnym tekstem wspomnień, opublikowanym w 2017 roku można się zapoznać pobierając poniższy plik.

KONKURS „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”

ZAPROJEKTUJ PRZYJAZNY DLA KLIMATU I EKOLOGICZNY DOM JEDNORODZINNY Z OGRODEM, TOŻSAMY Z MIEJSCEM, TRADYCJĄ LOKALNĄ I WPISANY W KRAJOBRAZ “HRUBIESZOWA – MIASTA Z KLIMATEM”!

ZADANIE KONKURSOWE to modelowa bio-klimatyczna koncepcja zagospodarowania działki siedliskowej z ogrodem i domem jednorodzinnym dla jednej z trzech wybranych lokalizacji:
1. dom miejski,
2. dom podmiejski,
3. dom nad rzeką.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami!

POBIERZ ODPOWIEDZI ORGANIZATORÓW NA ZADANE PYTANIA

KONKURS skierowany jest do studentów architektury, architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych oraz absolwentów tych kierunków, którzy skończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 albo skończyli lub skończą studia w 2023 r. Udział w konkursie można wziąć indywidualnie albo zespołowo. Organizatorzy zachęcają do udziału zespoły interdyscyplinarne, które połączą studentów architektury, architektury krajobrazu oraz inżynierii lądowej, budownictwa, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, ogrodnictwa, sztuka ogrodowej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska.

Projekt konkursowy powinien być spójną koncepcją podkreślającą związki między domem, ogrodem, człowiekiem i krajobrazem. Czekamy na propozycje rozwiązań uwzględniających mitygację i adaptację do zmian klimatu, przyjaznych dla środowiska, jednocześnie wpisujących się w tożsamość kulturową, krajobraz i lokalny „klimat” małego miasta, która będzie wykorzystywać tradycyjne, jak i współczesne technologie ekologiczne.  
PRACA KONKURSOWA powinna być zaprezentowana na dwóch planszach formatu 50×70 cm (układ poziomy) w formatach pdf (200 dpi) i jpg (1417×1984 px), które wraz z opisem i dokumentami zgłoszeniowymi należy dostarczyć elektronicznie wyłącznie przez udostępnione przez Organizatora linki do dnia 12.06.2023 do godziny 16:00 (wszystkie szczegóły wraz z wykazem wymaganych załączników znajdują się w Regulaminie konkursu).

NAGRODY:
I miejsce – 6 000 zł;
II miejsce – 4 000 zł;
III miejsce – 2 000 zł;
3 wyróżnienia po 1 000 zł każde;

wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów.

Organizatorzy przewidują także NAGRODY SPECJALNE w postaci:
– zaproszenia laureatów I nagrody w konkursie do rozwinięcia swojej koncepcji pod opieką tutorów z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i opublikowanie pracy w publikacji popularyzatorsko-naukowej prezentującej „dobre praktyki” w zakresie, przyjaznego dla środowiska i klimatu budownictwa mieszkaniowego pt. „Współczesny hrubieszowski dom i ogród z klimatem – katalog modelowych rozwiązań”;
– publikacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w Aneksie do publikacji popularyzatorsko-naukowej pt. „Współczesny hrubieszowski dom i ogród z klimatem – katalog modelowych rozwiązań”;
– prezentacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych Prac Konkursowych na wystawach na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowie;

WAŻNE TERMINY:
23.03.2023 r. – ogłoszenie konkursu na stronie: http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs,
do 7.04.2023 r. – możliwość zadawania pytań do konkursu przez formularz: https://forms.gle/xpTNimFFgkg81vL48,
do 14.04.2023 r. – publikacja odpowiedzi na pytania na stronie konkursu: http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs,
do dnia 12.06.2023 r. do godziny 16:00 – przesłanie dokumentów zgłoszeniowych do konkursu przez link https://forms.gle/sC8ftszHc6aEnF6o6,
do dnia 12.06.2023 r. do godziny 16:00 – przesłanie prac konkursowych przez link: https://forms.gle/mLCJ982VSdLr7txXA,  
do dnia 26.06. 2023 r. do godziny 16:00 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie: http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami!

Cele Konkursu – realizowanego w ramach działania „Dom z klimatem” przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – Katedrę Architektury Krajobrazu – są ściśle powiązane z hasłem stanowiącym nadrzędną narrację funduszy EOG i funduszy norweskich – „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” oraz oficjalnym mottem lidera projektu – „Hrubieszowa – Miasta z Klimatem”.

Konkurs objęty jest patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK), Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
Patronat medialny sprawują czasopisma: Architektura & Biznes oraz Architektura-murator.

WENISAŻ TUŻ, TUŻ… – DODATKOWA PLANSZA DO KONCEPCJI HCK!

Wernisaż wystawy prac studenckich już w piątek (20.01.2023) – o godzinie 12:00 w Hrubieszowskim Domu Kultury!
A my z wielką satysfakcją dołączamy do wystawy w Hrubieszowie dodatkową planszę prezentującą KONCEPCJĘ HRUBIESZOWSKIEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO!

Koncepcja została opracowana przez zespół
pod kierunkiem dr inż. arch. Izabeli Sykty,
w jego skład weszli pracownicy Politechniki Krakowskiej:
dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek,
dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł,
dr inż. arch. Marcin Gierbienis
i mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Greniu
k z Wydziału Architektury
oraz dr inż. Mariusz Dudek z Wydziału Inżynierii Lądowej,
współpraca autorska studenci i absolwenci PK:
mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Szczypka,
inż. arch. kraj. Magdalena Marasik

i student kierunku transport Jakub Florczykiewicz.

Warto zaznaczyć, że dwaj członkowie zespołu autorskiego są przedstawicielami wielokrotnie docenianej nagrodami Pracowni projektowej Gierbienis + Poklewski s.c.  o świetnym dorobku, którzy w swoich projektach zwracają uwagę na znaczenie relacji architektury ze środowiskiem w szerokim kontekście żyjących i przyjaznych dla ludzi współczesnych miast.
Koncepcja HCK została zatem wzbogacona znacząco o ich bogate doświadczenia zawodowe i praktykę projektową.

Koncepcja HCK została przekazana do Biura Projektu Rozwój Lokalny w Hrubieszowie do dalszych prac projektowych, których efektem będzie realizacja dworca autobusowego w Hrubieszowie – nowej bramy do miasta!!!
Autorom i współautorom Koncepcji HCK dziękujemy i gratulujemy projektu.

20-31 STYCZNIA 2023 – ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ PROJEKTÓW I PRAC STUDENCKICH W HRUBIESZOWIE!

Już od najbliższego piątku, czyli 20 stycznia będzie można oglądać w Hrubieszowskim Domu Kultury wystawę „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM l HRUBIESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE”.
Serdecznie zapraszamy na wernisaż, 20.01.2023 (piątek), o godz. 12:00 w HDK!

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace studentów Politechniki Krakowskiej wykonane w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” w 2022 roku.

Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli możliwość zaprezentować mieszkańcom i władzom miasta efekty praktyk inwentaryzacyjnych (fotografie, pomiary, inwentaryzacje pięknych ogrodów) i pleneru malarskiego w Hrubieszowie w ramach działania „Hrubieszowski dom z klimatem” oraz projekty powstałe wyniku warsztatów partycypacyjnych i prac dyplomowych w ramach działania „Hrubieszowskie centrum komunikacyjne”.
Wystawa była już prezentowana na Politechnice Krakowskiej w Galerii Gil w dniach 23 listopada do 8 grudnia 2022 roku a na jej uroczystym otwarciu nagrodzono wybrane przez mieszkańców w plebiscycie najciekawsze koncepcje HCK.

19 grudnia 2022 – Prezentacja KONCEPCJI HCK

Dnia 19 grudnia 2022 roku odbyła się podczas spotkania online prezentacja koncepcji zagospodarowania Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa. Zespół projektowy z Politechniki Krakowskiej zaprezentował władzom miasta oraz przedstawicielom Biura Rozwoju Lokalnego wyniki swojej pracy.

Celem opracowania Koncepcji HCK było przedstawienie wstępnej propozycji projektowej architektoniczno-funkcjonalnej dla planowanego centrum komunikacyjnego przy ul. Józefa Piłsudskiego 55 w Hrubieszowie, obejmującej rozwiązania architektoniczno-krajobrazowe i funkcjonalno-komunikacyjne. Przedsięwzięcie to będzie finalnie realizowane przez Lidera projektu – Gminę Miejską Hrubieszów w ramach projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”. Koncepcja HCK stanowi więc pierwszy etap dalszych działań Lidera projektu w procedowaniu przedsięwzięcia.

W koncepcji zagospodarowania całości strefy przystanku ujęto następujące elementy:
a) Przystanek komunikacji autobusowej wraz z poczekalnią, punktem elektronicznej informacji dla podróżnych, toaletami oraz parkingiem i postojem taksówek, z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, z rozbudowaną infrastrukturą i usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcjami wzroku i słuchu (oznakowanie przystanków, przejść dla pieszych – informacja dotykowa i dźwiękowa, obniżenia krawężników, pasy  naprowadzające, nawierzchnia antypoślizgowa, elektroniczne systemy naprowadzania). Obiekty małej architektury i meble miejskie, jak: parklet, pergola, konstrukcje nośników wystawienniczych i reklamowych, siedziska, stojaki na rowery, podpory pod pnącza, donice, itp.;

b) Plan tyflograficzny z PMMA – plan miasta z oznaczonymi ważnymi obiektami miejskimi (Rynek, urzędy, muzea, centrum komunikacyjne, dworzec PKP, kościoły, cmentarze, restauracje, hotele, itp.) oraz obiektami wartymi zobaczenia i atrakcjami turystycznymi, z poddrukiem i opisem w brajlu, osadzony na stojaku z pulpitem o formacie zbliżonym do A3, plan przystosowany dla potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu – proponowane rozwiązanie to tablica tyflograficzna, udźwiękowiona;

c) Multimedialny terminal informacyjny z możliwością montażu na ścianie, terminal przystosowany dla potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu – proponowane rozwiązanie to tablica tyflograficzna, udźwiękowiona, rozszerzony o komputer sterujący, monitory LCD 32″ i 10″ oraz oprogramowanie sterujące;

d) „Znak informacyjny” (totem, akcent plastyczny) promujący Hrubieszów jako „najdalej wysunięte na wschód miasto w Polsce”;

e) Komponowaną zieleń urządzona w różnych formach (drzewa, krzewy, rabaty, pnącza, „ogrody” deszczowe, zielone dachy i ściany).

W Koncepcji HCK zaproponowano konkretne rozwiązania projektowe dla wszystkich wymienionych wyżej elementów, spełniając tym samym założenia programowo-funkcjonalne dla obiektu.

Jednocześnie w Koncepcji HCK zrealizowano wskaźniki projektu związane z uporządkowaniem przestrzeni miejskiej i dostosowaniem do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, tj.: budynek poczekalni o powierzchni 50 m2 i dwa obiekty małej architektury. Jako takie rozwiązano indywidualne projekty pulpitu tablicy z planem tyflograficznym miasta oraz „totemu” – „dom hrubieszowski”. Ponadto zaprojektowano w sposób bardziej poglądowy szereg innych indywidualnych obiektów małej architektury, w tym: instalacje architektoniczno-artystyczne pełniące rolę „totemów” identyfikacji wizualnej i przestrzennej. Są to obiekty określane nazwami własnymi – „dom hrubieszowski”, „figury hrubieszowskie”, „jeleń”. Do indywidualnych projektów małej architektury należy również słupek informacyjny i pylon „drogowskaz”.

Wykonanie Koncepcji HCK przez Politechnikę Krakowską poprzedziły prace studialne i przedprojektowe. Złożyły się na nie

Organizacja 3-dniowych warsztatów projektowych z udziałem studentów i studenckich kół naukowych z PK oraz uczniów szkół średnich z Hrubieszowa,

Opracowanie koncepcji zagospodarowania dworca autobusowego w Hrubieszowie wraz z otoczeniem w ramach projektów dyplomowych wykonywanych na PK.

W Koncepcji HCK wykorzystano wiedzę o terenie, uwarunkowaniach urbanistycznych, komunikacyjnych i społecznych pozyskaną w czasie wyjazdów studialnych i prac przedprojektowych prowadzonych w 2022 roku. W przedstawionej propozycji projektowej dla centrum komunikacyjnego Hrubieszowa uwzględniono wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych wraz z plebiscytem na najlepszą studencką wizję warsztatową centrum komunikacyjnego by jak najlepiej wypełnić oczekiwania mieszkańców, obecnych i przyszłych użytkowników tego miejsca.

Główną ideą przyświecającą rewitalizacji dworca autobusowego w Hrubieszowie jest nie tylko przywrócenie obiektowi funkcji transportowej, ale także takie zagospodarowanie i urządzenie tego miejsca, by stanowiło ważną przestrzeń integrującą mieszkańców jako miejsce spotkań, rekreacji, spędzania wolnego czasu, w powiązaniu z aspektami edukacyjnymi i kulturowymi.

Niezwykle ważne w tym kontekście jest zapewnienie inkluzyjności przestrzeni i pełnej dostępności dworca i jego otoczenia dla wszystkich użytkowników poprzez usunięcie barier architektonicznych oraz wprowadzenie usprawniających rozwiązań technicznych, umożliwiających korzystanie z przestrzeni osobom z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami.

Dworzec powinien być wizytówką miasta-gospodarza – to najczęściej pierwsze miejsce zetknięcia się przyjezdnych z miastem. Pierwsze wrażenie z pobytu w danym miejscu ma duże znaczenie w ocenie jego atrakcyjności dla różnych celów, w tym turystyki, inwestycji czy zamieszkania.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami rewitalizacja dworca autobusowego w Hrubieszowie obejmuje szereg projektów funkcjonalnych i estetyzujących, w tym: nowe formy wiat-przystanków, poczekalnia, z toaletami i infrastrukturą towarzyszącą, miejsca postojowe, nawierzchnia, oświetlenie, a także obiekty małej architektury i meble miejskie o podwyższonej trwałości, adekwatnie do pełnionych funkcji.

Ponadto w bezpośredniej strefie dworca przewiduje się wprowadzenie zieleni urządzonej o zróżnicowanych formach wraz z elementami małej architektury, jak: pergole, podpory na pnącza, rabaty z niską roślinnością, donice itp. Zakłada się również aranżację miejsca z konstrukcjami nośników na czasowe wystawy plenerowe oraz informację turystyczną, materiały promocji miasta i reklamy.

Projekt przewiduje wprowadzenie w strefie dworca akcentu plastycznego – „znaku informacyjnego” w formie totemu, pomnika, czy głazu, odnoszącego się do położenia geograficznego i tożsamości miejsca. „Znak informacyjny” identyfikowałby Hrubieszów jako „najdalej wysunięte na wschód miasto w Polsce” i/lub „wschodnia brama Polski”.

Poniżej prezentujemy galerię wizualizacji oraz plansz projektowych prezentowanych na spotkaniu.

WYNIKI KONKURSU na studencką powarsztatową koncepcję Centrum komunikacyjnego Hrubieszowa

w dniu 23 listopada 2022 r. w trakcie wernisażu wystawy prac przygotowanych na Politechnice Krakowskiej, w ramach udziału uczelni w projekcie „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny”  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w Galerii Gil odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszą koncepcję studencką zagospodarowania obszaru centrum komunikacyjnego Hrubieszowa!
Wyróżnionym pracom nagrody wręczyli wspólnie koordynator projektu z ramienia uczelni – dr inż. arch. Izabela Sykta, Prorektor Politechniki Krakowskiej – dr inż. Marek Bauer oraz reprezentujący Lidera Projektu – zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa – Paweł Wojciechowski.

W głosowaniu publiczności (internautów oraz odwiedzających Hrubieszowski Dom Kultury) najwięcej głosów otrzymała praca zespołu: Aleksandra Szczypka Architektura krajobrazu WAPK, Natalia Głód Architektura WAPK, Magdalena Wysowska Transport WIL PK, Jakub Florczykiewicz Transport WIL PK

Przedstawiciele zespołu, który zdobył 1 nagrodę w konkursie, fot. J. Zych (PK).

Drugie miejsce zajęła koncepcja zespołu w składzie: Wiktoria Bogdanowicz Architektura krajobrazu WA PK​, Barbara Grycman Architektura krajobrazu WA PK​, Emilia Dulewicz Architektura WA PK​, Wiktoria Molesztak Transport WIL PK​, Jakub Uciński Transport WIL PK

Zespół, który zdobył 2 nagrodę prezentuje dyplomy, fot. J. Zych (PK).

​Na trzecim miejscu znalazła się praca przygotowana przez zespół: Krzysztof Migacz Architektura WA PK​, Julia Cierniak Architektura krajobrazu WA PK​, Małgorzata Pięciorak Architektura krajobrazu WA PK​, Lechosław Grochowski Transport WIL PK​

Reprezentacja zespołu, który zdobył 3 miejsce z okolicznościowymi dyplomami, fot. J. Zych (PK).

Wszystkim uczestnikom warsztatów i nagrodzonym zespołom serdecznie gratulujemy!
Mieszkańcom Hrubieszowa dziękujemy za ich zaangażowanie i opinie.

Niebawem zamieścimy obszerniejszą relację z wydarzenia z galerią zdjęć.
Zapraszamy do odwiedzenia Galerii Gil na Politechnice Krakowskiej – wystawę prezentującą nagrodzone prace oraz rezultaty letnich praktyk i pleneru malarskiego można podziwiać jeszcze do 8 grudnia br.

JUŻ 23.11. 2022 (środa), godz. 14:00, ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ!

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy pod patronatem Prorektora Politechniki Krakowskiej dr inż. Marka Bauera, prezentującej koncepcje projektowe powstałe w czasie wiosennych partycypacyjnych warsztaty projektowe pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta” prace wykonane w trakcie studenckich praktyk inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w Hrubieszowie w lipcu tego roku.

Wernisaż odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku (środa) o godz. 14.30
w Galerii Gil na Politechnice Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24

W czasie spotkania nastąpi rozstrzygnięcie konkursu po-warsztatowego „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta” i poznamy wybraną przez mieszkańców Hrubieszowa koncepcję projektową, która jest ich zdaniem najciekawsza i dostosowana do ich potrzeb.

Wystawa będzie czynna w dniach od 23 listopada do 8 grudnia 2022 roku.

Politechnika Krakowska jest partnerem projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Głównym celem tego projektu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.